W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Cieszyńskiego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Cieszyńskiego.

 

 1. OPIS USŁUGI: 1a. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości        Skarbu Państwa lub Powiatu Cieszyńskiego zbywane są w trybie przetargu. O przeznaczeniu nieruchomości do zbycia decyduje właściwy organ. 

  Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości:

  • stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody Wojewody Śląskiego

  • stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.

   1b. Rodzaje przetargów:

       - przetarg ustny nieograniczony,

       - przetarg ustny ograniczony,

       - przetarg pisemny nieograniczony,

       - przetarg pisemny ograniczony.

   Przetarg ustny organizowany jest w celu uzyskania jak najwyższej ceny w wyniku przetargu. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.


 2. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek o sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Cieszyńskiego,

  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).


 1. OPŁATY (kwoty i formy opłat) :

  • dokonanie czynności nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej,

  • koszt umowy notarialnej pokrywa nabywca.


 1. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wniosek można:

  • przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

  • złożyć w biurze podawczym: w budynku przy ul. Bobreckiej 29 (parter) lub przy ul. Szerokiej 13 (parter),

  • przesłać drogą elektroniczną.


 2. DODATKOWE INFORMACJE: Można uzyskać w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, środa - od godziny 730 do 1530 czwartek - od godziny 800 - 1700 piątek - od godziny 730 do 1530, w Wydziale Nieruchomości mieszczącym się w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13, 1 piętro, pokój 290, telefon: 33 4777 – 424, 33 4777 – 425


 3. CZAS REALIZACJI USŁUGI:

  sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej uzależniony jest od ilości prowadzonych spraw, uzyskania niezbędnych opinii opracowania dokumentacji geodezyjnej i wieczysto – księgowej, posiadanych środków finansowych.


 4. SPOSÓB ODBIORU: w związku z tym, iż postępowanie kończy się umową notarialną przeniesienia własności nieruchomości, nabywca odbiera akt notarialny po zakończeniu umowy w kancelarii notarialnej.


 5. PODSTAWY PRAWNE: - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


 6. TRYB ODWOŁAWCZY: Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu może złożyć skargę na czynności przetargowe do organizatora przetargu.


 7. WZORY DOKUMENTÓW: wniosek o sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Cieszyńskiego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.:33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

  2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;

  4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają podmioty zewnętrzne, uprawnione do uzyskania danych, świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych;

  7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo cofnięcia zgody ( prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem );

  8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. 


Załączniki

wniosek docx, 15 kB

Powiadom znajomego