Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 oświadczenie podmiotu udostępniającego
załącznik nr 4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
załącznik nr 5 oświadczenia wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
załącznik nr 6 projekt umowy
dokumentacja część 1
dokumentacja część 2
dokumentacja część 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Przesunięcie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania 14.06.2022
zmodyfikowane przedmiary i kosztorysy ofertowe
odpowiedzi na pytania 20.06.2022