W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Podstawowe Dane

DANE KONTAKTOWE:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie
ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn
Telefon: (33) 4777 125; (33) 4777 126
e-mail: pzoon@powiat.cieszyn.pl

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW:

poniedziałek – środa 9:00– 15:00
czwartek 10:00 – 16:30
piątek 7:30 – 10:00

KIEROWNICTWO:

Przewodnicząca PZOON – Katarzyna Strządała 
tel. 33 47 77 126

PRACOWNICY:

Sekretarz - Anna Sidzina - Landowska
tel. 33 47 77 126

Inspektor – Monika Jurkowska 
Inspektor – Mariola Klimosz
Inspektor - Marta Dziadek
tel. 33 47 77 125

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE:

Orzecznictwo poza rentowe, tj.:
- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do posiadania karty parkingowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeni w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rozporządzeniu w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, rozporządzeniu w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych oraz rozporządzeniu w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, których aktualna wersja umieszczona jest na stronie www.gov.pl. 

UZYSKANIE ORZECZENIA 

CZYM JEST ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Jest formalnym potwierdzeniem niepełnosprawności. Na jego podstawie można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Nie są one przyznawane automatycznie. Często trzeba spełnić dodatkowe warunki.

Więcej informacji można uzyskać na przykład:
- w ośrodku pomocy społecznej,
- w centrum pomocy rodzinie,
- w urzędzie pracy,
- w urzędzie miasta albo starostwie powiatowym,
- w urzędzie skarbowym.
 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

1.        Znaczny
„Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji."

2.        Umiarkowany
„Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.”

3.        Lekki
„Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.”

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA, ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie rozpatruje sprawy mieszkańców powiatu cieszyńskiego. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek w sprawie  wydania orzeczenia o niepełnosprawności według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, lub wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców,
- oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia


oraz 

- kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart informacyjnych z pobytu szpitalnego, sanatorium,
- posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych (opisy;  TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrię, audiogram) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył,
- kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem pieczątką poradni (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia),
- kserokopie i oryginały aktualnych opinii: psychologiczna, logopedyczna – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa lub logopedy,
- kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
- kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w jego sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie lub telefonicznie o terminie posiedzenia komisji orzekającej. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji. Orzeczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres. 
Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie.

Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, posiedzenie może się odbyć zaocznie (bez obecności Wnioskodawcy).

ORZECZENIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ


WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia do ulg i uprawnień według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek,
- posiadane prawomocne orzeczenie organu rentowego  (oryginał i kserokopię),
- posiadaną dokumentację medyczną, potwierdzającą konieczność korzystania z ulg i uprawnień (oryginały i kserokopie).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie lub telefonicznie o terminie posiedzenia komisji orzekającej. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji. Orzeczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.


TRYB ODWOŁAWCZY: Brak możliwości odwołania się.


DODATKOWE INFORMACJE: Orzeczenie może być wydane wnioskodawcy, który posiada ważne orzeczenie KIZ, KRUS, MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998r. oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.
 
LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Każdy, kto posiada prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnoprawności lub orzeczenie do ulg i uprawnień może złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

KARTA PARKINGOWA:

Karta parkingowa jest wydawana:
- osobie zaliczonej po dniu 01.07.2014 r.  do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadającej wskazanie do wydania karty parkingowej,
- osobie zaliczonej po dniu 01.07.2014 r.  do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 07-S, 10-N, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadającej wskazanie do wydania karty parkingowej,
- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,  posiadającej wskazanie do wydania karty parkingowej,
- osobie posiadającej orzeczenie do ulg i uprawnień wydane po dniu 01.07.2014 r., posiadającej wskazanie do wydania karty parkingowej.

Aby uzyskać kartę parkingową należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej wg obowiązującego wzoru, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21zł, jedną aktualną fotografię o wymiarach 35mmx45mm.
Karta wydawana jest na okres 5 lat w przypadku orzeczeń wydanych na stałe lub na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż 5 lat.

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej znajduje się w rozporządzeniu w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Aby uzyskać kartę parkingową dla placówki osoba upoważniona do reprezentowania placówki składa wniosek o wydanie karty parkingowej, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21zł, dowód rejestracyjny pojazdu placówki do wglądu, oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki, oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
Karta wydawana jest na okres 3 lat.

Powiadom znajomego