W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zespół ds. dostępności

Skład Zespołu: 

1. Beata Szymańska – Koordynator ds. dostępności - Stanowisko ds. Promocji Zdrowia - Przewodniczący Zespołu, tel. (33) 47 77 216, e-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

2. Beata Domagała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, tel. 33 4777 211, e-mail: b.domagala@powiat.cieszyn.pl

3. Kinga Konieczny Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, tel. 33 4777 210 e-mail: k.konieczny@powiat.cieszyn.pl

4. Adam Swakoń Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 33 4777 215, e-mail: a.swakon@powiat.cieszyn.pl

5. Sylwia Pieczonka Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami - Rzecznik Prasowy,  tel. 33 4777 207 e-mail: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl 

6. Maria Holeksa Wydział Organizacyjny, tel. (33) 47 77 240, e-mail: m.holeksa@powiat.cieszyn.pl

7. Wiktor Jonasz Wydział Organizacyjny

8. Wojciech Szaton Wydział Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR WO.120.58.2023 STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zarządza się, co następuje:


§ 1

1.      Wyznaczam Panią Beatę Szymańską do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego zwanych w dalszej części zarządzenia powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, za wyjątkiem jednostek posiadających osobowość prawną tj.:

1)      Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,

2)      Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,

3)      Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

2.      Powołuje się Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w następującym składzie:

1)      Beata Szymańska – Koordynator ds. dostępności - Stanowisko ds. Promocji Zdrowia - Przewodniczący Zespołu,

2)      Sylwia Pieczonka – Rzecznik Prasowy,

3)      Adam Swakoń – Wydział Inwestycji,

4)      Beata Domagała – Wydział Organizacyjny,

5)      Kinga Konieczny – Wydział Organizacyjny,

6)      Maria Holeksa – Wydział Organizacyjny,

7)      Wiktor Jonasz – Wydział Organizacyjny,

8)      Wojciech Szaton –Wydział Organizacyjny.


§ 2

1.      Do zadań Koordynatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 należą w szczególności zadania związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zwaną dalej „ustawą”, w zakresie:

1)      wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne, 
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej,

2)      współpracy i wsparcia dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych 
we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,

3)      przygotowania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,

4)      koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

5)      monitorowania działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami,

6)      sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

7)      publikacji raportów, o których mowa w pkt 6 w BIP Starostwa Powiatowego.

2.      Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy w szczególności:

1)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz powiatowe jednostki organizacyjne
w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami,

2)      analiza i rekomendowanie wdrożenia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, 

3)      monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)      wypracowanie rekomendacji dotyczących polityk dostępności,

5)      prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności.

§ 3

1.      Pracami Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2 kieruje Przewodniczący, w szczególności:

1)      ustala terminy posiedzeń Zespołu,

2)      zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.

2.      Do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zaprosić osoby spoza Zespołu.

3.      Z prac Zespołu sporządza się protokół, przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków. Protokół podpisuje Przewodniczący.

§ 4

Zobowiązuje się:

1)      pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań,

2)      kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do ścisłej współpracy 
z Koordynatorem oraz Zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.31.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. 
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2023r.                                            

Załączniki

Powiadom znajomego