W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024,

na podstawie Uchwały nr 1156/ZP/VI/22 z dnia 28 lipca 2022 r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) i art. 13 pkt 3 i art. 14 ustawy z  dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024.

 

I. Przedmiot konkursu ofert:

Samorządowy program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024 o charakterze edukacyjno - szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, obejmujący cykl szkoleń oraz olimpiadę wiedzy i umiejętności w wyżej wymienionym zakresie dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Cieszyńskiego.

 

II. Merytoryczne kryteria oceny stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej:

Oferent legitymuje się fachowymi kwalifikacjami do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Oferent dysponuje niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń sprzętem (m. in. fantom do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji: osoba dorosła/ junior/małe dziecko, AED, materiały sanitarno-pozoracyjne etc.).
Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konkursów wiedzy i umiejętności dla młodzieży.
 

III. Formalne kryteria oceny:

1.      złożenie oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w zamkniętej, opisanej kopercie,

2.      złożenie oferty zgodnej z przedmiotem konkursu,

3.      złożenie oferty na właściwym druku,

4.      podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

5.      załączenie aktualnego wyciągu lub odpisu potwierdzającego wpis do ewidencji lub Krajowego rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

 

IV. Okres realizacji programu:

W terminie od września 2022 roku do grudnia 2024 roku.

Szczegółowe warunki konkursu, zawierające formularz oferty znajdują się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie na stronie: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Tablica Ogłoszeń”,

-  na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29,

-  na stronie Powiatu Cieszyńskiego w „Szybkim menu” w kategorii „Promocja Zdrowia”

w aktualnościach.

Informacje - kontakt: Promocji Zdrowia, pokój 216, tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028.

 

V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (szkolenia + olimpiada):

W roku 2022 – 5 255 zł

W roku 2023 – 5 255 zł

W roku 2024 – 5 255 zł

 

 

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert –  program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024 na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w terminie od dnia 01.08.2022r. do dnia 12.08.2022 r. do godziny 15.30. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia konkursu może zostać przez Organizatora przesunięty. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu ofert pisemnie w terminie do 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 

IX. Termin związania ofertą:

Nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert.

 

X. Uwagi:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.

W kwestiach nieuregulowanych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Rozdział 4. Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kopie dokumentów składanych przez oferenta muszą posiadać adnotację „za zgodność
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane