W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.075.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie  
Status obowiązujące

Zarządzenie nr WO.120.75.2022
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.
 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 

Na podstawie art. 2376 – 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie
 

zarządzam, co następuje:
 

§ 1
1. Ustala się szczegółowe zasady przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają sposób otrzymania od pracodawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§ 2
1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
2. Środki ochrony indywidualnej powinny być używane przez pracowników do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
3.Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa, nie będących pracownikami obsługi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Ustala się następujące stanowiska, na których może być używana przez pracowników obsługi za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy:
1) kierowca,
2) konserwator / robotnik gospodarczy.
2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, w wysokości obliczonej na podstawie przydziału i aktualnych cen, które ustala w grudniu każdego roku Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, na podstawie informacji uzyskanych u podmiotów zajmujących się sprzedażą odzieży i obuwia roboczego.
3. Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 następuje w miesiącu grudniu za dany rok kalendarzowy. Kwota ekwiwalentu zostaje pomniejszona o 1/365 za każdy dzień nieobecności w pracy pracownika, któremu ekwiwalent przysługuje.
4. W przypadku, gdy stosunek pracy uprawnionego pracownika ustaje w trakcie roku kalendarzowego, ekwiwalent, o którym mowa w ust. 3 zostanie obliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku i wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem.
5. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi, zgodnie z którą wypłacany będzie ekwiwalent stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
1. Pracownicy obsługi, którzy podejmują pracę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie po raz pierwszy, otrzymują środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze z dniem przystąpienia do pracy, z zastrzeżeniem zapisów w § 3 ust. 1.
2. Nie dopuszcza się do pracy pracownika, który nie posiada środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danych stanowisku pracy.
3. Pracownicy zobowiązani są utrzymywać w należytym stanie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

§ 5
1. Za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego pracownikom obsługi wypłacany jest roczny ekwiwalent, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 następuje w miesiącu grudniu za dany rok kalendarzowy. Kwota ekwiwalentu zostaje pomniejszona o 1/365 za każdy dzień nieobecności w pracy pracownika, któremu ekwiwalent przysługuje.
3. W przypadku, gdy stosunek pracy uprawnionego pracownika ustaje w trakcie roku kalendarzowego, ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, zostanie wyliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku i wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem.

§ 6
Wszystkim pracownikom zapewnia się środki czystości i higieny osobistej, które wystawia się w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych. 

§ 7
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

§ 9
Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.12.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r.


w. z. STAROSTY Janina Żagan Wicestarosta

 

 Powiadom znajomego