W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.061.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku  trwałego
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr WO.120.61.2022
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego

 
Na  podstawie: § 41 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 770/ZP/VI/2021 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2021 r. oraz § 10 ust.1, 2, 3 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr WO.120.39.2015 Starosty Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 

ustala się co następuje:
 

§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją na kontach 011, 013, 020 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w okresie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 listopada 2022 r.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie inwentaryzację w oparciu o spis z natury przeprowadzany przy użyciu urządzeń rejestrujących (kolektorów danych) i systemu informatycznego „ŚRODKI TRWAŁE” firmy REKORD.
 
§ 2
1. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1) Michał Rajwa         – przewodniczący,
2) Natalia Cieślar       – członek,
3) Iwona Menka         – członek,
4) Gabriela Błanik      – członek.
2. Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
3. Upoważnia się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia spisu z natury, do powołania zespołów spisowych.

§ 3
1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) nieruchomości,
2) środki trwałe,
3) pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie),
4) wartości niematerialne i prawne,
5) inwestycje w toku.
2. Składniki majątku wymienione w  ust. 1 pkt 2 i 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie składników majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 (inwentaryzacja w drodze weryfikacji bądź uzgodnienia sald) zobowiązuję głównego księgowego Starostwa.  

§ 4
Zobowiązuję komisję do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
3) sporządzenia sprawozdania z przebiegu spisu z natury,
4) sporządzenia protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji,
5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu inwentaryzacji.
 
§ 5
Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Otrzymują do wykonania:
1. ................................................... – przewodniczący
2. ................................................... – członek
3. ................................................... – członek
4. ................................................... – członek
      

(podpisy członków  komisji)                      ..............……………………………

                                                                            (pieczęć imienna i podpis
                                                                                     kierownika jednostki) 

 
Otrzymują do wiadomości:
 
1) Skarbnik Powiatu
2) Sekretarz Powiatu
3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Powiadom znajomego