W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.071.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Zebrzydowice obręb Zebrzydowice Górne, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 792, zapisanej w KW BB1C/00004312/6, prawem służebności przesyłu
Status Obowiązujące

Treść

                                                                                       Zarządzenie nr WO.120.71.2020                    

                                                                                              Starosty Cieszyńskiego

                                                                                             z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

w sprawie:

obciążenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Zebrzydowice obręb Zebrzydowice Górne, stanowiącej własność
                     Skarbu Państwa, oznaczonej jako dz. 792, zapisanej w KW BB1C/00004312/6, prawem służebności przesyłu 


 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz art. 3051 oraz art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740)

 
                                                                                             zarządzam, co następuje:
                                                                                                                   

                                                                                                                    § 1.
1. Dokonać obciążenia na czas nieoznaczony, prawem służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Zebrzydowice, obręb Zebrzydowice Górne, oznaczonej jako dz. 792 o pow. 0,0576 ha, zapisanej w KW BB1C/00004312/6, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000073321.
 
2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na:
a) prawie korzystania z części nieruchomości opisanej w punkcie 1 o powierzchni 6,5 m2, w związku z budową linii kablowej nn o długości 13 mb. Zakres służebności przesyłu oznaczony jest kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej sporządzonej w skali 1:500, przedstawiającej projekt zagospodarowania terenu oraz przebieg projektowanej sieci energetycznej, stanowiącej załącznik do zarządzenia,
b) prawie wejścia na przedmiotowy grunt, celem wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawą ww. urządzeń infrastruktury technicznej (w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych) oraz usuwaniem awarii. 
 
                                                                                                                    § 2.
Ustalić jednorazowe wynagrodzenie (odszkodowanie) za ustanowienie służebności opisanej w § 1 pkt 2 w wysokości brutto 61,50 zł  (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

                                                                                                                    § 3.
 Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.

                                                                                                                    § 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

 


 

                                                                                                              Uzasadnienie 

 

do zarządzenia nr WO.120.71.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

 
            Na części przedmiotowej nieruchomości przedsiębiorca przesyłowy Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, planuje wybudować kablową linię elektryczną nn o długości 13 mb. Łączna powierzchnia terenu objętego służebnością przesyłu wyniesie 6,5 m2.
          Wynagrodzenie za ustanowienie służebności zostało ustalone na kwotę 50,00 zł netto, tj. 61,50 zł brutto, na podstawie sporządzonego przez inwestora operatu szacunkowego.
             Zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
            W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) organem reprezentującym Skarb Państwa  w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być także obciążane m.in. ograniczonymi prawami rzeczowym.
             W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane