Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.007.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.42.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.7.2020
S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O
z dnia 11 lutego 2020 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr WO.120.42.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie
 
Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.) oraz § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 885/ZP/V/18 z dnia 21.06.2018 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik do Zarządzeniem Starosty nr WO.120.42.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      § 22 ust. 8 i 11 otrzymuje brzmienie:
„8. Po usunięciu awarii pracownik Biura ds. Pracowniczych dokonuje odpowiednich rejestracji w elektronicznym systemie czasu pracy, w szczególności w oparciu o awaryjne listy obecności.”
 
„11. Ewidencja czasu pracy, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, prowadzona jest w Biurze ds. Pracowniczych. Udostępnia się ją pracownikowi na jego żądanie.
 
2)      § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
„3. Pracownik, który spóźnił się do pracy z przyczyn od niego niezależnych, informuje o tym bezpośredniego przełożonego, który podejmuje, wraz z Sekretarzem, decyzję o ewentualnym usprawiedliwieniu spóźnienia. O podjętej decyzji Sekretarz zawiadamia Biuro ds. Pracowniczych.”
 
3)      § 31 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2) Biuro ds. Pracowniczych, w zakresie ogólnego nadzoru.”
 
4)      § 59 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 
 
„2) przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkoleń wstępnych – dla nowo zatrudnianych pracowników oraz szkoleń okresowych, które przeprowadza się:
a)      dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – co 5 lat,
b)      dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi (robotniczych) – co 3 lata,
4) informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz z zasadami ochrony przed zagrożeniami. Z ryzykiem zawodowym pracownicy zostają zapoznani w Biurze ds. Pracowniczych z chwilą przyjmowania się do pracy. Fakt ten pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,”
 
5)      § 71 ust. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z niniejszym Regulaminem w Biurze ds. Pracowniczych, przed przystąpieniem do pracy.
4. Dodatkowo nowo zatrudniony pracownik otrzymuje w Biurze ds. Pracowniczych, informację o lokalizacji niniejszego regulaminu w systemie HelpDesk.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Biur Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia opublikowania go w systemie HelpDesk Starostwa Powiatowego w zakładce Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń.
STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij