Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.053.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Status Obowiązujące

Uwagi ZMIENIONE POPRZEZ WO.120.4.2020 Z DNIA 27.01.2020

Treść

ZMIENIONE POPRZEZ ZARZĄDZENIE NR WO120.4.2020 Z DNIA 27.01.2020 R.
ZARZĄDZENIE NR WO.120.53.2019
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2019 r.
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 
Na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz1352 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1 
W załączniku do Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.32.2014 z dnia 11.12.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)    paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
                                                                                   „§ 2
Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych realizowane jest w oparciu o :
1. ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zmianami),
2. ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zmianami),
3.
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zmianami),
4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349),
5. niniejszy regulamin wraz załącznikami.”
 
2)    w paragrafie 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przedstawiciel związków zawodowych – osoba reprezentująca zakładową organizację związkową lub organizację związkową posiadającą jej uprawnienia zgodnie z ustawą wskazaną w § 2 ust.2 regulaminu.”
 
3)    w paragrafie 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierunki podziału Funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń oraz cele mieszkaniowe ustala się w rocznym planie rzeczowo – finansowym wykorzystania tego Funduszu, uzgodnionym z przedstawicielem związków zawodowych.”
 
 
4)    paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
                                                                                „§ 13
1. Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ze środków Funduszu, w terminie do 10 maja danego roku, składa oświadczenie określające w jakim przedziale dochodowym mieszczą się dochody osiągnięte w poprzednim roku, przypadające miesięcznie na 1 członka w rodzinie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu oraz przedstawia do wglądu Zespołowi Opiniującemu kopie deklaracji PIT złożonych w Urzędzie Skarbowym, w celu weryfikacji złożonego oświadczenia.
2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust.1 rozumie się:
 1)    współmałżonka,
 2) dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 18 roku życia, a przypadku uczących się do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia - prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

3. Przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić wszystkie osiągane w kraju i za granicą przychody, pomniejszone o koszty ich uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne i płacone alimenty a powiększone o otrzymywane alimenty, świadczenia wychowawcze (500+) i świadczenia „dobry start”.
4. Źródłem przychodu są w szczególności:
1)    wynagrodzenie ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
2)    emerytury, renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
3)    działalność gospodarcza (przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym jest faktycznie uzyskany przychód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej) przyjmuje się, że przychód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne),
4)    gospodarstwo rolne (przychód oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r, poz.1256),
5)    najem, dzierżawa,
6)    stypendia,
7)    świadczenia z Funduszu Pracy (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe i szkoleniowe),
8)    świadczenia rodzinne,
9)    inne, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

5. Zespół Opiniujący może wezwać pracownika do przedłożenia dodatkowych dokumentów pozwalających zweryfikować złożone oświadczenie.
6. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Funduszu.”
 
5)    w paragrafie 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownik zatrudniony w danym roku kalendarzowym po 10 maja, w celu otrzymania świadczeń ze środków Funduszu, składa oświadczenie, o którym mowa w §13 ust. 1 w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia.”
 
6)    w paragrafie14 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Funduszu.”
 
7)    w paragrafie 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą trzy osoby w tym jedna wyznaczona przez Starostę - pracownik Wydziału Organizacyjnego jako Przewodniczący Zespołu, druga osoba wybrana w tym celu przez pracowników Starostwa oraz jedna osoba wskazana przez przedstawiciela związków zawodowych- w przypadku niewskazania takiej osoby, Starosta wyznacza trzeciego członka Zespołu Opiniującego”
 
8)    w paragrafie 22 skreśla się ust. 7.
 
9)     paragraf 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2) opracowanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu o którym mowa w § 9 .”     
 
10)  w paragrafie 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt regulaminu podlega uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych”
 
 
11)  po paragrafie 25 dodaje się paragraf 26, w brzmieniu:
㤠26
1.  Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), dalej rozporządzenia RODO.
2.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
3. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania wymienionych danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
4. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
5. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez Starostę Cieszyńskiego jako Administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
6. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.”
 
12)  wzór oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów (zgodnie z tabelą progów dochodowych) oraz ilości osób w rodzinie stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia,
 
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi Opiniującemu.
 
 
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w systemie HelpDesk w zakładce Ogłoszenia
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

Mieczysław Szczurek
 
 
 
 
 
Zespół Opiniujący:
 
 

Załączniki

Załącznik pdf, 657 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij