Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.028.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego WO.120.18.2018 z dnia 13 marca 2018r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR WO.120.28.2018
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO
z dnia 26.04.2018 r.
 
w sprawie zmiany regulaminu powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego WO.120.18.2018 z dnia 13 marca 2018r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 4 pkt 9 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121) zarządzam, co następuje:
 
§1
W regulaminie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Starosty Cieszyńskiego WO.120.18.2018 z dnia 13 marca 2018r.:
-  §2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„O wpis na Listę może ubiegać się rzeczoznawca majątkowy spełniający łącznie niżej wymienione warunki:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
2) złoży kompletny wniosek o wpisanie na Listę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu”;
- §2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Do wniosku o wpis na Listę należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię świadectwa nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu;
4) oświadczenie o akceptacji zapisów Regulaminu;
5) oświadczenie o akceptacji określonej wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego - tzw. Cennika, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5 zawarte są we wniosku o wpisanie na Listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców.”;
- §3 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku negatywnej oceny operatu szacunkowego, pracownik organu przekazuje Biegłemu uwagi do sporządzonego operatu szacunkowego, pisemnie lub drogą elektroniczną. Biegły zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad i błędów lub przedłożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z zastrzeżeniami. W przypadku braku usunięcia wskazanych wad i błędów lub przedłożenia dodatkowych wyjaśnień, organ może ukarać biegłego na podstawie art. 88 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROSTA

Janusz Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij