W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

01/09 W sprawie przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  1/09

S T A R O S T Y    C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 2 marca 2009 r.


w sprawie przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

w związku z:

 - art. 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.)

oraz na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1655).


zarządzam, co następuje:

§ 1

Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych,
 2. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych   i oprogramowań, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2

 1. Zobowiązuję Naczelników, Kierowników i Samodzielne Stanowiska do przygotowania i przekazania do Wydziału Organizacyjnego informacji o prowadzonych rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
 2. Informacja o prowadzonych w Wydziałach, Biurach i Samodzielnych Stanowiskach rejestrach publicznych powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. (Dz. U.  z 2005 r. Nr 200 poz. 1655) stanowiącym jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dla każdego prowadzonego rejestru publicznego oddzielnie. Pozycje ZATWIERDZIŁ oraz WPISANO DO EWIDENCJI wypełnia Sekretarz Powiatu i wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego.
 3. Informacja o istniejących w Wydziałach, Biurach i Samodzielnych Stanowiskach systemach teleinformatycznych powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia  Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. (Dz. U.  z 2005 r. Nr 200 poz. 1655) stanowiącym jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, dla każdego systemu teleinformatycznego oddzielnie. Pozycje ZATWIERDZIŁ oraz WPISANO DO EWIDENCJI wypełnia Sekretarz Powiatu i wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego.
 4. Informacje na temat prowadzonych w Wydziałach, Biurach i Samodzielnych Stanowiskach rejestrach publicznych powinny zostać również umieszczone w tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 2, 3, i 4 należy przekazać do Wydziału Organizacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej na adres e-mail wo@powiat.cieszyn.pl.
 6. Wszelkie zmiany w prowadzonych rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych, jak również zaprzestanie prowadzenia lub prowadzenie nowego (jeszcze nie zgłoszonego) rejestru publicznego czy systemu teleinformatycznego, wymagają natychmiastowego zgłoszenia do Wydziału Organizacyjnego, w formie wskazanej w ust. 5.

§ 3

Wydział Organizacyjny zobowiązuję do:

 1.  skompletowania przekazanych zgłoszeń rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych,
 2. zgłoszenia rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych do Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, którego należy dokonać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym za pośrednictwem portalu https://szwpi.mswia.gov.pl, w przypadku gdy dokument nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgłoszenia dokonuje się dodatkowo w formie pisemnej na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 3. sporządzenia wykazu prowadzonych rejestrów publicznych w Starostwie Powiatowym   w Cieszynie na podstawie danych otrzymanych z Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk oraz zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Cieszyńskiego tego wykazu. Informację tą należy sporządzić w formie tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


S T A R O S T A

Czesław Gluza

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane