W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  32/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 15 października 2009 r.


w sprawie Centralnego Rejestru Umów.Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie


zarządzam co następuje:


§ 1

1.      Powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu prowadzenie Centralnego Rejestru Umów poprzez rejestrację umów zawieranych przez Powiat Cieszyński, Starostę Cieszyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz Starostwo Powiatowe i nadawanie umowom kolejnych numerów porządkowych.

2.      Wprowadza się numerację umów. Numer umowy składa się z następujących członów:

1)     symbol komórki organizacyjnej sporządzającej umowę,

2)     w przypadku umów typowych litera „T",

3)     symbol liczbowy grupy klasyfikacji akt,

4)     numer kolejny rejestru,

5)     dwie ostatnie cyfry roku.

3.      Numer aneksu do zawartej umowy składa się z cyfry oznaczającej kolejny aneks. W treści aneksu zawiera się numer umowy.


§ 2

1.      Pełną obsługę umowy wraz z bezpośrednim nadzorem nad jej realizacją oraz terminowym i rzetelnym rozliczeniem finansowym sprawuje naczelnik wydziału, kierownik biura oraz dyrektor jednostki organizacyjnej, która przygotowywała umowę. Nadzór obejmuje m.in. sporządzanie aneksów do umów jeśli istnieje taka konieczność.

2.      Umowę należy sporządzić zgodnie z obowiązującym prawem.


§ 3

1.      Ustala się następujący tryb podpisywania umów:

1)     naczelnik wydziału, kierownik biura lub dyrektor jednostki organizacyjnej sporządzającej umowę składa parafę wraz z pieczątką imienną w lewym dolnym rogu  ostatniej strony 1 egzemplarza umowy przeznaczonego do Centralnego Rejestru Umów.  W przypadku umowy sporządzonej przez drugą stronę umowy, parafę składa się po stronie przewidzianej dla Powiatu Cieszyńskiego lub Starosty Cieszyńskiego,

2)     obsługa prawna Starostwa parafuje umowę poprzez umieszczenie  pieczątki imiennej  na ostatniej stronie każdego egzemplarza umowy, dodatkowo obsługa prawna składa parafę w prawym dolnym rogu na każdej kartce egzemplarza umowy przeznaczonego do Centralnego Rejestru Umów. W przypadku, kiedy umowę przygotowywała jednostka organizacyjna umowę taką parafuje jej obsługa prawna w sposób identyczny jak winna to zrobić obsługa prawna Starostwa,

3)     pracownik Wydziału Organizacyjnego wpisuje umowę do Centralnego Rejestru Umów i nadaje numer,

4)     Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona składa na umowie swój podpis (kontrasygnatę). Umowy oraz aneksy, z których nie wynikają zobowiązania finansowe nie wymagają podpisu (kontrasygnaty) Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej,

5)     umowę podpisują odpowiednio Starosta lub dwaj  Członkowie Zarządu Powiatu,

6)     zawarte umowy przechowuje się w:

a)     Wydziale Organizacyjnym - Centralnym Rejestrze Umów - 1 egzemplarz z wymaganymi parafami i podpisami,

b)     wydziale merytorycznym przygotowującym umowę - 1 egzemplarz,

2.      Za treść umowy, zabezpieczenie finansowe zaciągniętego zobowiązania i realizację ust. 1 pkt 1-6 odpowiedzialny jest naczelnik wydziału, kierownik biura lub dyrektor jednostki organizacyjnej przygotowującej umowę.


§ 4

1.      W przypadku umów występujących w dużych ilościach - umów typowych - sporządza się wzór takiej umowy.

2.      Zarząd Powiatu może upoważnić pracowników Starostwa do podpisywania umów typowych

3.      W przypadku umów, o których mowa w ust. 1 wymóg określony w § 3 ust.1 pkt 2 i 4 uważa się za spełniony po złożeniu przez obsługę prawną Starostwa lub jednostki organizacyjnej parafy z pieczęcią imienną na wzorze umowy typowej oraz po złożeniu podpisu (kontrasygnaty) przez Skarbnika lub osobę przez niego upoważnioną na wzorze umowy typowej, a także na zestawieniu określającym podmioty, z którymi umowy zostaną zawarte; z zestawienia tego powinna wynikać kwota zobowiązania łącznego.

4.      Oryginał wzoru umowy typowej i zestawienia przechowuje się w Centralnym Rejestrze Umów pod pierwszą umową typową, a kopię w wydziale merytorycznym.


§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom biur oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych.


§ 6

Nadzór nad wykonaniem powierza się  Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.


§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 15/05 Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Centralnego Rejestru.


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane