Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 1/ 10

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 14 stycznia 2010 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09  z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy  Starostwa Powiatowego w Cieszynie  


Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) i § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz § 72 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 z dnia 2 listopada 2009 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonym zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 z dnia 2 listopada 2009 r., § 22 i 23 otrzymują brzmienie: 

 

㤠22

1.      Rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy w Starostwie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.

2.      Każdemu pracownikowi, za wyjątkiem Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy oraz pracowników zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, przypisuje się indywidualne elektroniczne karty, za pomocą których pracownik potwierdza godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przykładając kartę do odpowiedniego czytnika.

3.      Czytniki, o których mowa w ust. 2 znajdują się na parterze w budynkach przy ul. Bobreckiej 29 oraz przy ul. Szerokiej 13.

4.      Użycie karty po ustalonej godzinie rozpoczęcia pracy lub brak potwierdzenia rozpoczęcia pracy w danym dniu będzie traktowane odpowiednio jako spóźnienie pracownika lub jako jego nieobecność w pracy.

5.      Nowo zatrudnionemu pracownikowi wydaje się kartę w dniu rozpoczęcia pracy.

6.      Posługiwanie się kartą należącą do innego pracownika jest zabronione.

7.      W przypadku awarii systemu pracownicy podpisują się na awaryjnej liście obecności, wpisując godzinę rozpoczęcia jak i zakończenia pracy.

8.      Po usunięciu awarii pracownik Wydziału Organizacyjnego - Kadr dokonuje odpowiednich rejestracji w elektronicznym systemie czasu pracy, w szczególności
 w oparciu o awaryjne listy obecności

9.      Pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy oraz pracownicy zatrudnieni w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami mają obowiązek podpisywania listy obecności, wpisując zarówno godzinę rozpoczęcia jak
 i zakończenia pracy.

10. Podpisywanie listy obecności po ustalonej godzinie rozpoczęcia pracy lub niepodpisanie jej w danym dniu będzie traktowane odpowiednio jako spóźnienie pracownika lub jako jego nieobecność w pracy.

11. Ewidencja czasu pracy, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym - w kadrach. Udostępnia się ją pracownikowi na jego żądanie.


§ 23

1.      Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy.

2.      Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na swoim stanowisku pracy.

3.      Pracownik, który spóźnił się do pracy, powinien podać przyczynę spóźnienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który pisemnie zawiadamia Wydział Organizacyjny - kadry o zaistniałej sytuacji i może wnioskować o usprawiedliwienie spóźnienia swojego pracownika.

4.      Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur swoje ewentualne spóźnienie zgłaszają Sekretarzowi Powiatu.

5.     O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia, pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego.

6.      W razie nie stawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust. 5, pracownik jest obowiązany zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście, telefonicznie, faksem, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty - w takim przypadku za datę powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

7.      Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6, jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

8.      Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem czy jest to nieobecność usprawiedliwiona."


§ 2

1.      Zobowiązuję Wydział Organizacyjny do opracowania, w terminie do 15 marca 2010 r., szczegółowych zasad funkcjonowania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.

2.      Zobowiązuję Wydział Organizacyjny - Kadry do przekazania wszystkim komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w terminie do 31 stycznia 2010 r., awaryjnych list obecności.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Biur Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia wywieszenia go na tablicach informacyjnych we wszystkich budynkach będących siedzibą Starostwa Powiatowego w Cieszynie, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r.

STAROSTA

 

Czesław GluzaPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij