W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

PROJEKT

Uchwała nr ......... / ............/ 2010

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ....................................


w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 1, art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:


§ 1


Określić następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010:


ZADANIA Z ZAKRESU ZATRUDNIANIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Nazwa zadania

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

18.439,00

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

120.000,00

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych                     w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26

0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy


0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

224.561,00

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

7.000,00

RAZEM

370.000,00

 

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

 

Nazwa zadania

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

100.000,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

48.770,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w tym:


120.000,00


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –0,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 120.000,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                       i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym:

498.724,00


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 448.724,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – 0,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 50.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

1.035.720,00

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 36

100.000,00

Razem

1.903.214,00


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Traci moc Uchwała nr XXXIX/356/2010 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Uchwały nr.......... /............ / 2010

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ...............................................


w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej                  i społecznej osób niepełnosprawnych.

 


Do zadań samorządu powiatowego należy rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań przekazywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zgodnie z w/w ustawą Rada Powiatu w formie uchwały przeznacza środki na realizację zadań, co daje możliwość wprowadzania bieżących zmian do planu PFRON.

Od dnia 1 stycznia 2008r. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje PUP, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje PCPR.

Zgodnie z informacją PUP w Cieszynie, dużym zainteresowaniem pracodawców cieszy się organizacja stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających            w zatrudnieniu. W związku z powyższym PUP zwrócił się z prośbą
o uwzględnienie propozycji przesunięcia kwoty 5.439,00 zł z zadania dotyczącego dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na zadanie dotyczące finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone   w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

       Zmiany w planie finansowym PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:

-         zmniejszenie o kwotę 5.439,00 zł zadania dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

-         zwiększenie o kwotę 5.439,00 zł zadania finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające                       w zatrudnieniu,

Przyjęcie uchwały pozwoli na natychmiastowe uruchomienie środków finansowych                i wydatkowanie ich na potrzeby realizowanych przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Powiadom znajomego