W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

Uchwała nr XL/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 marca  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

 

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

„Różne rozliczenia”

 

608 270

 

a) dochody bieżące, w tym:

- subwencja ogólna (część oświatowa)

- odsetki z tytułu pożyczek udzielonych ZZOZ-owi

 

522 937


85 333


852

„Pomoc społeczna”

 

542 060

 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”
w tym:

-  ze środków unijnych

- z budżetu państwa

 

b) dochody majątkowe, w tym:

- dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”
w tym:

-  ze środków unijnych

- z budżetu państwa

 

535 560508 633

26 927

 

6 5006 173

327

854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

 

164 390

 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu”

 

164 390

 

razem:

 

1 314 720

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

„Transport i łączność”

 

450 000

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

 

450 000

 

 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

 

450 000

750

 

„Administracja publiczna”

 

138 601

 

75020

„Starostwa powiatowe”

 

138 601

 

 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

b) wydatki majątkowe

 

8 601

 

 

 

130 000

754

 

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

 

25 000

 

75404

„Komendy wojewódzkie Policji”

 

25 000

 

 

a) wydatki majątkowe

 

25 000

801

 

„Oświata i wychowanie”

 

610 000

 

80130

„Szkoły zawodowe”

 

210 000

 

 

a) wydatki majątkowe

 

210 000

 

80195

„Pozostała działalność”

 

400 000

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

400 000

851

 

„Ochrona zdrowia”

 

85 333

 

85111

„Szpitale ogólne”

 

85 333

 

 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

b)wydatki majątkowe

 

70 000

 

 

 

15 333

852

 

„Pomoc społeczna”

 

589 060

 

85201

„Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

 

12 000

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(dot. OPDiR DD Międzyświeć)

 

12 000

 

85202

„Domy pomocy społecznej”

 

35 000

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(dot. DPS Skoczów)

 

35 000

 

85295

„Pozostała działalność”

 

542 060

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

b) wydatki majątkowe

 

535 560

205 167

 

330 393

 

 

6 500

854

 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

 

299 875

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”

 

12 548

 

 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

 

12 548

 

85415

„Pomoc materialna dla uczniów”

 

164 390

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

164 390

3 791

 

160 599

 

 

85495

„Pozostała działalność”

 

122 937

 

 

a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

 

122 937

razem:

 

2 197 869

 

§ 3

 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

 

„Oświata i wychowanie”

16 891

 

 

80146

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

16 891

 


 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

16 891

 

852

 

„Pomoc społeczna”

3 700

 

 

85295

„Pozostała działalność”

3 700

 


 

a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)

3 700

 

854

 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

 

16 891

 

85446

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

 

16 891


 

a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

 

16 891

900

 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

3 990

 

 

90095

„Pozostała działalność”

3 990

 


 

a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)

3 990

 

921

 

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 

4 890

 

92195

„Pozostała działalność”

 

4 890


 

a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)

 

4 890

926

 

„Kultura fizyczna i sport”

 

2 800

 

92605

„Zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu”

 

2 800


 

a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)

 

2 800

razem:

24 581

24 581

 

§ 4

 

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§5

 

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2010.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§6

 

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§7

 

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

174.905.302

2. Wydatki

192.129.808

w tym:

 

a) wydatki bieżące:

120.386.180

b) wydatki majątkowe:

71.743.628

 

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     17 224 506 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 208 043

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                19 912 500 zł

-         wolnych środków                                                 1 120 049 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 400 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 17.224.506 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 16.104.457 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.120.049 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu


1.         Zwiększa się plan subwencji ogólnej (część oświatowa) w związku z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 522.937 zł. Subwencję przeznacza się na przewidywane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pokrycie skutków wypłaty wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Środki pozostawia się do dyspozycji Wydziału Edukacji w rozdziale 80195 – kwotę 400.000 zł i w rozdziale 85495 – kwotę 122.937 zł do czasu szczegółowego określenia kwot dla poszczególnych placówek oświatowych.

2.         Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 542.060 zł (EFS+ Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”.

3.         Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 164.390 zł na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach którego zostaną wypłacone stypendia dla uczniów.

4.         Zwiększa się plan wydatków w rozdziale  85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem  na remont mieszkania w Cieszynie, ul. Moniuszki 6/23 dla czwórki usamodzielniających się wychowanków z OPDiR DD w Międzyświeciu.

5.         Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 „ Domy pomocy społecznej”
o kwotę 35.000 zł na zakup wyposażenia łazienek w DPS Skoczów.

6.         Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 130.000 zł. Środki przeznacza się na modernizację sanitariów na parterze budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13.

7.         Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”
o kwotę 25.000 zł w celu  dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Policji.

8.         Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” o kwotę 8.601 zł. Zgodnie z informacją z dnia 27.01 br. otrzymana z „Olzy” składka członkowska na rok 2010 wynosi 60.209 zł a nie jak zaplanowano w budżecie w kwocie 51.608zł.

9.         Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 12.548 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w SOSW Cieszyn.

10.     Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 16.891 zł poprzez przesunięcie z innego rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z przeznaczeniem na dofinansowanie  poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11.     Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja elewacji i dachu obiektu ZSZ Skoczów (budynek B).

Zadanie będzie realizowane bezpośrednio przez  szkołę.

12.     Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
o kwotę 85.333 zł z tytułu odsetek z udzielonych pożyczek ZZOZ-owi
( za 2009r. -  67.061 zł, za 2010r. - 18.272 zł ). Pożyczka w wys. 2.100.000 zł została spłacona przez ZZOZ w dniu 17 marca br.

Po stronie wydatków uchwala się:

-  70.000 zł z przeznaczeniem na  adaptację pomieszczeń w pawilonie centralnym
    na potrzeby Oddziału Pediatrycznego,

- 15.333 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej.

13.     Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej S 2607 w Bażanowicach (Cieszyn – Ustroń) na odc. 1,62 km.

Pokrycie dla w/w wydatku stanowił będzie kredyt bankowy.

14.      Zwiększenia wydatków z następujących tytułów:

- modernizacja sanitariatów na parterze budynku Starostwa ul. Szeroka 13,

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji,

- remont mieszkania w Cieszynie ul. Moniuszki 6/23 dla usamodzielniających
 się wychowanków OPDiR DD Międzyświeciu,

- doposażenie łazienek w DPS Skoczów,

-  zwiększenie składki dla SRiWR „Olza”,

- zakup wyposażenia świetlicy w  SOSW Cieszyn,

- modernizacja elewacji i dachu obiektu ZSZ Skoczów (budynek B).

            w łącznej kwocie 433.149 zł znajdują pokrycie w wolnych środkach pozostałych na
            rachunku budżetu po rozliczeniu kredytów za 2009 r.

            Łączne zaangażowanie „wolnych środków” wynikające z uchwał Rady Powiatu
           ze stycznia br. i bieżącej wynosi 1.120.049 zł.

            15. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami budżetowymi kwoty 7.690 zł  w
                  związku ze zmianą podziału grantów.

            16. W zakresie przychodów i rozchodów (załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały)
                  uchwala się plan w wys. 1.300.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie i spłatę
                  pożyczki dla ZZOZ Cieszyn.Załączniki

zał.1. xls, 28 kB
zał.2. xls, 84 kB
zał.3. xls, 26 kB
zał.4. xls, 55 kB
zał.5. xls, 29 kB

Powiadom znajomego