W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Cieszyńskiego

PROJEKT

Uchwała nr XLIV/      /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Cieszyńskiego


Na podstawie:

- art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

- art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U.  z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala:

§ 1

1. W celu opracowania projektu budżetu Powiatu, Zarząd Powiatu w terminie do 15 września każdego roku podejmuje uchwałę w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże określając w niej zakres informacji i założenia uwzględniające między innymi:

1) ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,

2) prognozowaną stopę inflacji,

3) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w rządowej sferze
              budżetowej,

4)  planowany wzrost zatrudnienia,

5) planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów
             i urządzeń.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży składają swoje materiały planistyczne na drukach, wg wzorów ustalonych przez Zarząd Powiatu w uchwale, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 10 października każdego roku.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży przedstawiają wyczerpujące objaśnienia i uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.

4. Wnioski do projektu uchwały budżetowej, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, mogą składać także do dnia 10 października każdego roku:

         a) radni powiatu za pośrednictwem przewodniczących komisji Rady,

         b) przedstawiciele organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń.

§ 2

1. Złożone przez podmioty wymienione w § 1 ust. 1 i 4 materiały planistyczne i wnioski, stanowią wyłącznie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

2. O ostatecznej wielkości i strukturze projektu budżetu decyduje Zarząd Powiatu biorąc przede wszystkim pod uwagę:

         a) górną granicę możliwych do osiągnięcia dochodów własnych,

         b) wysokość udziałów w dochodach budżetu państwa, subwencji i dotacji

 celowych z budżetu państwa,

c) wysokość możliwych do pozyskania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

d) wysokość nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego,

e) możliwość zaciągnięcia zobowiązań kredytowych i pożyczkowych,

f) prawidłowe realizowanie zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. W załączniku do projektu uchwały budżetowej o planie dochodów wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł.

3. W załączniku do projektu uchwały budżetowej o planie wydatków wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację.

4. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się co najmniej w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 4

Skarbnik Powiatu na podstawie zebranych materiałów planistycznych oraz wniosków, o których mowa w § 1 oraz mając za podstawę przedstawione przez właściwe organy informacje o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz zaciągniętych kredytach, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5

1. Zarząd Powiatu na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika, kierując się zasadami konstruowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które określają odrębne przepisy, opracowuje w terminie do dnia 15 listopada projekt budżetu na rok następny.

2. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz sposób ich ustalenia i kalkulacji,

2) w zakresie wydatków – uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem:

- wydatków jednostek budżetowych na zadania bieżące z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,

- dotacji udzielonych z budżetu z wymienieniem jednostek dotowanych,

- wydatków majątkowych

3) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów
   oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych  długoterminowych kredytów i pożyczek.

3. Projekt budżetu powinien także zawierać następujące dane:

1) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,

               2) informację o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a 
               także prognozy zadłużenia na koniec roku budżetowego oraz kolejnych lat.

§ 6

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7

Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:

1)    wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Powiatu,

2)    ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Cieszyńskiego.

§ 8

1.Przewodniczący Rady Powiatu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przesyła go do zaopiniowania Komisjom Rady Powiatu.

2. Komisje Rady Powiatu w terminie 14 dni od otrzymania projektu odbywają posiedzenia, na których formułują opinie i wnioski do projektu uchwały budżetowej.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4. Opinie i wnioski komisji przedstawiane są, niezwłocznie po odbyciu przez nich posiedzeń, komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania wypracowuje opinię o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioskach wniesionych przez pozostałe komisje i przekazuje ją niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Powiatu.

5. W posiedzeniu komisji właściwej do spraw budżetu, opiniującej projekt budżetu, uczestniczą przewodniczący pozostałych stałych komisji.  

6. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje opinię komisji właściwej do spraw budżetu wraz z uzasadnieniem oraz ewentualne wnioski w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zarządowi Powiatu w ciągu 3 dni licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 4.

§ 9

Zarząd Powiatu po otrzymaniu opinii do projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi wnioskami w sprawie zmian w uchwale budżetowej przygotowuje ostateczny projekt uchwały budżetowej, uwzględniający autopoprawki, który przekazuje radnym na 14 dni przed ustalonym terminem sesji budżetowej.

 

§ 10

1. Uchwałę budżetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

2. Porządek sesji Rady poświęconej uchwalaniu budżetu Powiatu powinien zawierać następujące punkty:

         a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz

   przedstawienie poprawek do uchwały budżetowej,

         b) przedstawienie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,

         c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

         d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do opinii i wniosków

    komisji właściwej do spraw budżetu i opinii RIO,

         e) dyskusja nad poprawkami do uchwały budżetowej i ich

    przegłosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającej

   przyjęte poprawki.

3. Bez zgody Zarządu, Rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu (niedoboru) budżetu, a także zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 11

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Powiatu jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Powiatu i RIO.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Traci moc Uchwała Nr XIII/63/99 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30.08.1999 r. w sprawie ustalenia procedury opracowywania i uchwalania budżetu Powiatu Cieszyńskiego i szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Powiadom znajomego