W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

PROJEKT

        Uchwała nr XLIV/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 sierpnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

„Transport i łączność”

7 285 878

925 000

 

a) dochody bieżące, w tym:

- pomoc finansowa z jst, w tym:

    - M. Wisła

     - M. Cieszyn

     - M. Skoczów

     - G. Brenna

b) dochody majątkowe, w tym:

- pomoc finansowa z jst, w tym:

   - M. Ustroń

  - M. Cieszyn

  - G. Istebna

- dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu

- dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych

 

 

 

 

 

 

 

7 285 878

1 778 341

1 463 356

258 160

56 825

1 208 000

 

4 299 537

925 000

925 000

160 000

435 000

250 000

80 000

 

 

700

„Gospodarka mieszkaniowa”

 

2 212

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ z różnych dochodów,

 


2 212

2 212

758

„Różne rozliczenia”

 

135 156

 

a)  dochody bieżące, w tym:

- subwencja ogólna ( część oświatowa)

- wpływ z różnych dochodów
 (niezrealizowane wydatki niewygasające)

 

 

135 156

35 075

100 081

801

„Oświata i wychowanie”

 

116 944


a) dochody bieżące, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW

 


116 944

116 944

852

„Pomoc społeczna”

 

4 977

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. – wychowawcze (DD Cieszyn)

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (DD Cieszyn)

 


 

4 977

4 377

 

 

600

921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 

2 400

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ z różnych dochodów

 


2 400

2 400

razem:

7 285 878

1 186 689

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

„Transport i łączność”

13 876 550

940 629

 

60013

„Drogi publiczne wojewódzkie”

163 641

 

 

 

a) wydatki majątkowe

 

163 641

 

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

13 712 909

940 629

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

b) wydatki majątkowe


13 712 909

925 000

595 000

330 000

 

 

15 629

700

 

„Gospodarka mieszkaniowa”

 

2 212

 

70005

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

 

2 212

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

 

 

2 212

2 212

757

 

„Obsługa długu publicznego”

 

88 452

 

75702

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

 

88 452

 

 

a) obsługa długu

 

 

88 452

801

 

„Oświata i wychowanie”

 

2 296 272

 

80120

„Licea ogólnokształcące”

 

35 075

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

 

35 075

35 075

 

80130

„Szkoły zawodowe”

 

2 261 197

 

 

a) wydatki majątkowe

 

2 261 197

852

 

„Pomoc społeczna”

 

4 977

 

85201

„Placówki opiekuńczo – wychowawcze””

 

4 977

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (DD Cieszyn)

 

4 977

921

 

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 

2 400

 

92195

„Pozostała działalność”

 

2 400

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych


2 400

2 400

razem:

13 876 550

3 334 942

 

 

§ 3

 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

„Transport i łączność”

1 716 196

1 535 000

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

1 716 196

1 535 000


 

a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

b) wydatki majątkowe

 

1 116 196

 

1 116 196

 

 

600 000

1 535 000

1 535 000

 

 

 


757

 

„Obsługa długu publicznego”

 

181 196

 

75702

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

 

181 196

 

 

a) obsługa długu

 


181 196

razem:

1 716 196

1 716 196

 

§ 4

 

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „Wieloletni programy inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

174 034 460 zł

2. Wydatki

190 725 414 zł

w tym:

 

a) wydatki bieżące:

127 371 891 zł

b) wydatki majątkowe:

63 353 523 zł

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     16 690 954 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 708 043

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                18 399 508 zł

-         pożyczki z WFOŚiGW                                   344 253 zł

-         wolnych środków                                                 1 755 236 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie  16.690.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 14.935.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   1.755.236 zł.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu


  1.  Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 163.641 zł na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ulicami Pikiety, Hażlaską i ulicą Rudowską w Cieszynie” w związku z weryfikacją wartości zadania  po przetargu (było 622.237 zł, ma być 458.596 zł),
  2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” polegających na:

a) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących (925.000 zł) z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu przez Gminy z przeznaczeniem na:

- Remont ulic Jawornik, Olimpijskiej oraz Willowej w Wiśle – 160.000 zł

- Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna –Leśnica – 80.000 zł

- Remont drogi powiatowej nr 2608 S Al. Łyska (155.000 zł) oraz Frysztackiej (280.000 zł) w Cieszynie – 435.000 zł

- Remont ul. Beskidzkiej w Skoczowie oraz dróg w Pierśćcu i Ochabach - 250.000 zł.

b) urealnieniu planu wydatków i źródeł finansowania dla następujących zadań inwestycyjnych:

-  „Przebudowa ul. Daszyńskiego w Ustroniu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.816.000 zł oraz planu dochodów z pomocy finansowej M. Ustroń o 604.000 zł i dotacji z budżetu państwa o 1.208.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów-Hermanice-Ustroń” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.206.127 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 441.410 zł i pomocy finansowej M. Ustroń o 859.356 zł oraz kredytu o 3.905.361 zł, stanowiącego wkład własny,

- „Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1- przebudowa drogi powiatowej S 2602 na odc. od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.766.981 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 956.918 zł i kredytu o 810.063 zł, stanowiącego wkład własny,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.919.653 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 1.558.972 zł i kredytu o 1.360.681 zł, stanowiącego wkład własny,

- „Przebudowa drogi nr 2643 S przez wieś Istebna” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.487.828 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 1.342.237 zł, pomocy finansowej G. Istebna o 56.825 zł i kredytu o 88.766 zł, stanowiącego wkład własny,

- „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 516.320 zł oraz planu dochodów z pomocy finansowej M. Cieszyn o 258.160 zł oraz kredytu o 258.160 zł, stanowiącego wkład własny,

Łączne obniżenie planu wydatków dla 6-ciu w/w inwestycji drogowych wynosi 13.876.550 zł.

c) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 15.629 zł w związku z koniecznością dokonania końcowych rozliczeń dla zadania „Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie” (zadanie do dnia 30.06.2010 było realizowane w ramach wydatków niewygasajacych)

Dodatkowo w § 3 uchwały dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania planu wydatków do ich właściwego przeznaczenia i charakteru zgodnego z klasyfikacją budżetową.

  1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.212 zł z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne odszkodowań wypłaconych za wywłaszczenie i zwrot nieruchomości z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji otrzymanej w celu uregulowania odszkodowań, o których mowa wyżej.
  2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę łączną 269.648 zł (ujęte w § 2 i § 3 uchwały) z przeznaczeniem na zapłatę prowizji z tytułu uruchomienia kredytu. Na sfinansowanie w/w wydatku przeznacza się 88.452 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających oraz 181.196 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków remontowych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, stanowiących oszczędności z remontów nawierzchni na drogach powiatowych.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wybór banku w celu udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 14.192.000 zł na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie dróg, obiektów oświatowych i służby zdrowia wybrany został Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z przedstawioną ofertą jednym z elementów kosztów zaciągnięcia kredytu jest prowizja w wysokości 1,9 % kwoty kredytu, co stanowi 269.648 zł. Prowizja będzie pobierana proporcjonalnie dla każdej uruchamianej transzy.

  1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu subwencji oświatowej o 35.075 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o te samą kwotę z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych w ZSO Skoczów.
  2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 „”Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 100.081 zł  z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających:

- modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie – 98.080 zł,

- budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie –

      2.001 zł

  1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 4.977 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci i sprzedaży zbędnego majątku ruchomego zrealizowane przez Dom Dziecka w Cieszynie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
  2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 2.400 zł z tytułu kary za nie wywiązanie się z umowy w roku 2009 przez jednego z autorów monografii „Dziejów Śląska Cieszyńskiego” oraz sprzedaży I tomu  monografii przez Muzeum z przeznaczeniem na honorarium dla nowych autorów monografii.
  3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 2.261.197 zł w związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”. Źródłem finansowania zadania będzie pożyczka (344.253 zł) i dotacja (116.944 zł) przyznane przez WFOŚiGW w Katowicach oraz kredyt termomodernizacyjny (1.800.000 zł).

Załączniki

zał.1 xls, 29 kB
zał.2 xls, 70 kB
zał.3 xls, 63 kB
zał.4 xls, 148 kB

Powiadom znajomego