W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

PROJEKT

Uchwała nr ......... / ............/ 2010

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ....................................


w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 1, art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.z 2008r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:


§ 1


Określić następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010:


ZADANIA Z ZAKRESU ZATRUDNIANIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Nazwa zadania

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

17 939,00

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

116 600,00

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych                     w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26

0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy


0,00

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

224 561,00

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

10 900,00

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

0,00

RAZEM

370 000,00

 

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

 

Nazwa zadania

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

100 000,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

48 770,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w tym:


120 000,00


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –0,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów –             120 000,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                       i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym:

498 724,00


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 448 724,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – 0,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 50 000,00 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

1 035 720,00

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 36

100 000,00

Razem

1 903 214,00


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Traci moc Uchwała nr XLI/368/2010 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010r.w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Uchwały nr.......... /............ / 2010

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ...............................................


w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 


Do zadań samorządu powiatowego należy rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań przekazywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zgodnie z w/w ustawą Rada Powiatu w formie uchwały przeznacza środki na realizację zadań, co daje możliwość wprowadzania bieżących zmian do planu PFRON.

Od dnia 1 stycznia 2008r. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje PUP, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje PCPR.

W związku z realizacją w roku 2010 zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI/368/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. oraz zainteresowaniem osób niepełnosprawnych organizacją szkoleń zwracam się z prośbą o uwzględnienie propozycji przesunięcia ww. środków w ramach realizowanych zadań:

·      z zadania dotyczącego przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej proszę uwzględnić przesunięcie kwoty 3.400,00 zł na zadanie dotyczące finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

·      z zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu proszę uwzględnić przesunięcie kwoty 500,00 zł na zadanie dotyczące finansowania kosztów szkolenia  i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Kwota w wysokości 3.930,00 zł, która pozostała do wykorzystania na zadaniu dotyczącym finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych oraz kwota z proponowanych przesunięć środków w wysokości 3.900,00 zł pozwoli na sfinansowanie umowy o zorganizowanie szkolenia. W związku z tym planowana kwota 7.000,00 zł na koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego ulegnie zwiększeniu do kwoty 10.900,00 zł (nowy plan).


Powiadom znajomego