W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

PROJEKT

        Uchwała nr XLV/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 września  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

„Transport i łączność”

23 491 000

1 807 000

 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

b) dochody majątkowe, w tym:

- dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych

- pomoc finansowa (M.Strumień)

23 491 000

 

23 491 000

1 800 000

1 800 000

 

 

7 000

 

 

 

7 000

630

„Turystyka”

156 685

 

 

a) dochody majątkowe, w tym:

- dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy unijnych (dot. Enklawa)

156 685


156 685

 

700

„Gospodarka mieszkaniowa”

 

1 950

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów


1 950

1 950

801

„Oświata i wychowanie”

 

4 920

 

a) dochody bieżące, w tym:

- pomoc finansowa

 

4 920

4 920

852

„Pomoc społeczna”

 

53 370


a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług (dot. DPS Skoczów)


53 370

53 370

razem:

23 647 685

1 867 240

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

„Transport i łączność”

 

1 800 000

 

60078

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

 

1 800 000a) wydatki bieżące, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


1 800 000


1 800 000

600

 

„Transport i łączność”

 

7 000

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

 

7 000a) wydatki majątkowe


7 000

630

 

„Turystka”

156 685

 

 

63003

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

156 685

 a) wydatki majątkowe

156 685


700

 

„Gospodarka mieszkaniowa”

 

1 950

 

70005

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

 

1 950

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

1 950

 

1 950

801

 

„Oświata i wychowanie”

 

4 920

 

80120

„Licea ogólnokształcące”

 

4 920

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

4 920


4 920

852

 

„Pomoc społeczna”

 

53 370

 

85202

„Domy pomocy społecznej”

 

53 370

 

 

a) ) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (dot. DPS Kończyce Małe)

 

53 370

 

53 370

razem:

156 685

1 867 240

 

§ 3

 

Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

 

„Administracja publiczna”

480 032

480 032

 

75020

„Starostwa powiatowe”

480 032

480 032


 

a) dochody majątkowe, w tym:

- pomoc finansowa z jst

- dofinansowanie ze środków funduszy unijnych

480 032

88 000

 

392 032

480 032

88 000

 

392 032

razem:

480 032

480 032

 

§ 4

 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

 

„Administracja publiczna”

392 032

392 032

 

75020

„Starostwa powiatowe”

392 032

392 032


 

a) wydatki majątkowe

392 032

392 032

852

 

„Pomoc społeczna”

13 300

 

 

85204

„Rodziny zastępcze”

13 300

 


 

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 300


13 300


853

 

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

 

13 300

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”

 

13 300


 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


13 300

8 640


 

4 660

razem:

405 332

405 332

 

§ 5

 

Zmienić treść § 8 ust. 1 pkt  2 i 4 uchwały budżetowej  na następującą:

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 40.181.954 zł,

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 23.491.000 zł

§ 6

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 §7

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§10

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

152 794 322 zł

2. Wydatki

192 976 276 zł

w tym:

 

a) wydatki bieżące:

129 659 883 zł

b) wydatki majątkowe:

63 316 393 zł

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     40 181 954 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 708 043

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                41 890 508 zł

-         pożyczki z WFOŚiGW                                   344 253 zł

-         wolnych środków                                                 1 755 236 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie  40.181.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.426.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   1.755.236 zł.

 

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Powiadom znajomego