W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc


PROJEKT

Uchwała Nr XLVI/         /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 października 2010 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg


                        

Na podstawie

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz

- art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:


I. Postanowienia wstępne

 

§ 1


  1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Cieszyńskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych,  warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielenia ulgi.

 

  1. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności mających charakter cywilnoprawny powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,

2)      uldze – rozłożenie na raty, odroczenie terminu lub umorzenie zapłaty wierzytelności,

3)      kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,

4)      kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późn. zm.)

5)      przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną lub osobę prawną która prowadzi działalność gospodarczą.

 

II. Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg

 

§ 3


1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

1)      kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – w odniesieniu do wierzytelności przypadających tym jednostkom – jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 3.000,00 zł,

2)      Starosta – w odniesieniu do wierzytelności przypadających Starostwu i Powiatowi, ujętych w planie Starostwa Powiatowego -  jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 3.000,00 zł ,

3)      Zarząd Powiatu – w odniesieniu do wierzytelności przypadających Powiatowi lub jednostkom organizacyjnym Powiatu - jeżeli kwota wierzytelności przekracza 3.000,00 zł.

 

2. Jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę 25.000,00 zł, jej umorzenie przez Zarząd Powiatu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Powiatu właściwej do spraw budżetu.

§ 4


Organ właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony do umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych należności ubocznych.

 

III. Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg

 

§ 5


1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:

1)      w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;

2)      nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

3)      przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania;

4)      dłużnik zmarł:

a)      nie pozostawiając żadnego majątku,

b)      pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

c)      nie można ustalić jego następców prawnych lub jest to znacznie utrudnione;

5)      jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty równej lub wyższej od kosztów dochodzenia oraz egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

6)      nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź siedziby

7)      dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzytelności, a odpowiedzialność z tego tytułu nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8)      przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności,

9)      sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;

10)  wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczenia spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności;

11)  dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej;

12)  ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny;

13)  umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym;


2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Starostwa Powiatowego lub pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

5. Wierzytelność z tytułu odsetek powstałych w wyniku nieterminowej zapłaty należności głównej może być umorzona z urzędu, jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza kwoty 50,00 zł.

 

§ 6


1.      Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność.


2.      Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.


§ 7


1.      Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo części wierzytelności, jeżeli: przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, interes Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.

2.      Okres odroczenia terminu spłaty wierzytelności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty wierzytelności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

3.      Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

4.      Jeżeli ulgą ma być objęta część wierzytelności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej wierzytelności.

5.      W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej wierzytelności, bądź niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie wierzytelność została rozłożona, pozostała do zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie.


§ 8

1.   Zastosowanie którejkolwiek z ulg, w przypadku gdy dłużnik będzie przedsiębiorcą, stanowić będzie pomoc publiczną de minimis na zasadach polityki Unii Europejskiej określonych w rozporządzeniu Komisji 1998/2006/WE z dnia 28.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 59, poz. 404 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

 

2.  Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartości 200.000 euro, a w sektorze transportu drogowego 100.000 euro, w okresierzyletnim.

 

3.    Trzyletni okres, o którym mowa w ust. 2, oblicza się biorąc pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lata kalendarzowe.

 

4.      Przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych objętych pomocą inną niż de minimis, w przypadku gdy łączna kwota pomocy spowodowała przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

 

5.      Przedsiębiorca, który ubiega się o pomoc lub korzysta z pomocy na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do składania:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.


§ 9

 

1.      Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie wierzytelności na raty, wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa podmiotowi uprawnionemu do udzielenia ulgi.

 

2.      Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:

- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika,

- sprecyzowanie żądania,

- uzasadnienie żądania – szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

- opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osoba fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

3.   Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej, do wniosku o udzielenie ulgi, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 2, załącza zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa w § 8 ust. 5 uchwały.

 

4.   Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w postaci nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.


IV. Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg

§ 10

1.      Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu zapłaty całości albo części wierzytelności oraz rozłożenie płatności na raty następuje w formie umowy (ugody), a w przypadku umorzenia wierzytelności z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielania ulgi.

 

2.      Podmiot uprawniony do udzielania ulg, może uchylić się od skutków swego oświadczenia o zastosowaniu ulgi, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe, bądź że zaświadczenie lub oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających zawarcie umowy (ugody) o udzielenie ulgi. W takich przypadkach wierzytelność będąca przedmiotem udzielonej ulgi staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie wierzytelności.

 

3.      Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 11

1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują:

1)      właściwi pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Starosta lub Zarząd Powiatu,

2)      właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej Powiatu Cieszyńskiego, jeżeli do umorzenia wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki.


2. Projekt umowy (ugody)  lub oświadczenia woli, o których mowa w § 10, przedkłada się odpowiednio:

1)     Staroście,

2)     Zarządowi Powiatu,

2)     Kierownikowi jednostki organizacyjnej.


3.  Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej lub osób przez nich upoważnionych.

§ 12

Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Skarbnika Powiatu sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do 28 lutego roku następnego.


§ 13

 

1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym.


2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 31 marca następnego roku wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budzetu.

                                V. Postanowienia końcowe

§ 14

Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą

 

§ 15

Traci moc uchwała Nr XXI/192/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.


§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
Uzasadnienie do uchwały


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulgW związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachodzi konieczność określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Cieszyńskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, wierzytelności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego mogą być umorzone albo ich spłata może być odroczona lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu.

Przedkładany projekt uchwały wprowadza szereg uszczegółowień w stosunku do obowiązującej dotychczas uchwały oraz wprowadza dodatkowo zapisy określające przypadki, w których udzielone ulgi będą stanowić pomoc publiczną de minimis.
Powiadom znajomego