W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu


PROJEKT

      Uchwała nr XLVI/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 października  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

 

 

Rada Powiatu uchwala:

 

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

 

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

020

„Leśnictwo”

1 505

 

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 505

1 505

 

600

„Transport i łączność”

 

424 394

 

a) dochody majątkowe, w tym:

- pomoc finansowa (dot. G. Chybie)

 

424 394

424 394

700

„Gospodarka mieszkaniowa”

463 372

 

 

a) dochody majątkowe, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku

463 372

463 372

 

756

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

 

265 000

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej


265 000

265 000

801

„Oświata i wychowanie”

 

102 634

 

 a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych (dot. CKP Bażanowice)

- środki na dofinansowanie programu oświatowego ze środków unijnych

 

102 634

45 034

 

 

 

57 600

852

„Pomoc społeczna”

 

164 245


a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług, w tym:

 DPS Cieszyn

DPS Skoczów 

29 245

135 000

razem:

464 877

956 273

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

020

 

„Leśnictwo”

1 505

 

 

02001

„Gospodarka leśna”

1 505

 a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 505


1 505


600

 

„Transport i łączność”

 

424 394

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

 

424 394a) wydatki majątkowe


424 394

750

 

„Administracja publiczna”

 

265 000

 

75020

„Starostwa powiatowe”

 

265 000a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


265 000265 000

757

 

„Obsługa długu publicznego”

463 372

 

 

75704

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

463 372

 a) wydatki bieżące, w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

463 372

463 372


801

 

„Oświata i wychowanie”

 

102 634

 

80140

„Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

 

45 034

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

45 034

 

45 034

 

80195

„Pozostała działalność”

 

57 600

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

57 600

 

 

57 600

852

 

„Pomoc społeczna”

 

164 245

 

85202

„Domy pomocy społecznej”

 

164 245

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

b)  wydatki majątkowe

 

135 000

 

 

 

29 245

razem:

464 877

956 273

 

§ 3

 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

 

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

 

„Pomoc społeczna”

20 000

 

 

85204

„Rodziny zastępcze”

20 000

 


 

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 000


853

 

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

 

20 000

 

85321

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

 

20 000

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane


20 000


20 000

razem:

20 000

20 000

 

§ 4

 

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok  2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§5

 

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne
w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

 

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§7

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

152 914 209 zł

2. Wydatki

193 096 163 zł

w tym:

 

a) wydatki bieżące:

129 289 352 zł

b) wydatki majątkowe:

63 806 811 zł

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     40 181 954 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 708 043

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                41 890 508 zł

-         pożyczki z WFOŚiGW                                   344 253 zł

-         wolnych środków                                                 1 755 236 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie  40.181.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.426.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   1.755.236 zł.

 

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu


 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków  w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”
  o kwotę 1.505 zł w związku z powstałą różnicą pomiędzy planowaną, a faktyczną kwotą waloryzacji podawaną przez GUS (dot. środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych).
 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 424.394 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Chybie.
  Po stronie wydatków środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową  przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Chybiu – etap I”,
 3. O tą samą kwotę zmniejsza się  plan dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu sprzedaży majątku. Zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 463.372 zł w rozdziale 75704  „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (ze względu na zmiany warunków  pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW dla ZOZZ-u w związku z tym, brakiem konieczności poręczenia przez Powiat pożyczki w 2010 r.).
 4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 265.000 zł w celu pokrycia braków na wydatkach bieżących tj.:

- 180.000 zł zakup tablic i druków na potrzeby W. Komunikacji

-   60.000 zł zakup energii

-   10.000 zł zakup usług pozostałych

-   15.000 zł krajowe delegacje pracowników, wpłaty na PFRON,
                  podatek VAT

Zwiększone wydatki pokrywa się dodatkowymi dochodami z opłat komunikacyjnych.

 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” o kwotę 45.034 zł z tytułu nadwyżki dochodów własnych wynikających z likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Ustroń, a po stronie wydatków środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników „przejętych” przez CKP Bażanowice.
 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”
  o kwotę 57.600 zł w związku z uzyskaniem przez szkołę ZST Cieszyn dofinansowania na realizację projektu pn. : „Professional skills and employment” w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt  ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 164.245 zł z tytułu wpływów z usług -  DPS Cieszyn – 29.245 zł  i DPS Skoczów 135.000 zł. W DPS Cieszyn środki w wys. 8.000 zł przeznacza się na zakup nowej zmywarki, gdyż dotychczasowa uległa awarii, natomiast 21.245 zł przeznacza się  na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynku DPS Cieszyn”, które jest uzupełnieniem nakłady zadania
  wymiany okien w ramach termomodernizacji budynku. W DPS Skoczów środki w wys. 135.000 zł przeznacza się na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup środków żywności).

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi kwoty
    20.000 zł z dz. 852 rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” do dz.853 rozdz. 85321 „Zespoły
    do spraw orzekania o niepełnosprawności” . Oszczędności powstałe w rozdz. 85204 na
    świadczeniach społecznych przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń
    Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


Załączniki

zał. 1 xls, 30 kB
zał. 2 xls, 78 kB
zał. 3 xls, 67 kB

Powiadom znajomego