W dniu 28 maja 2013 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr XXXIII/279/13 przyjęła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016.

 

Konieczność wspierania i stymulowania dynamiki gospodarczej oraz potrzeba tworzenia nowych możliwości rozwoju Ziemi Cieszyńskiej spowodowała, że władze Powiatu Cieszyńskiego oraz Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej postanowiły przyjąć wspólną Strategię Rozwoju Śląska Cieszyńskiej 2001-2016.
Przyjęta Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 jest dokumentem powstałym w wyniku działań podjętych wspólnie przez władze Powiatu Cieszyńskiego i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Dokument wyraża wolę społeczności lokalnej do realizacji wspólnych celów prowadzących do rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Do roku 2001 istniały dwa dokumenty o znaczeniu strategicznym dla obszaru powiatu cieszyńskiego. Jednym z nich była Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej ? dokument którego opracowywanie zostało zapoczątkowane przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej (zrzeszający wszystkie gminy Powiatu Cieszyńskiego) jeszcze przed reformą administracyjną kraju. Dokument ten służył długookresowemu planowaniu rozwoju gmin będących członkami Związku i obejmował następujące domeny: Rozwój Turystyki, Rozwój Przedsiębiorczości i Rynku Usług, Centrum Edukacyjne oraz Współpracę Transgraniczną. Po utworzeniu drugiego szczebla samorządu terytorialnego, władze nowo powstałego powiatu uznały za konieczne opracowanie dokumentu planistycznego, który uzupełnił istniejącą Strategię Rozwoju Gospodarczego o dziedziny: ochrona środowiska, kultura, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Jednocześnie po przyjęciu przez Radę Powiatu Cieszyńskiego w czerwcu 2001 roku dokumentu pod nazwą ?Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016? obejmującego trzy wyżej wymienione domeny podjęto działania zmierzające do stworzenia jednolitego i jednorodnego dokumentu strategicznego dla Ziemi Cieszyńskiej. W tym celu Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej i Powiat Cieszyński podpisali umowę o współwłasności i współrealizacji Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego powstałej w wyniku weryfikacji, aktualizacji i ujednolicenia dotychczas obowiązujących dwóch dokumentów.

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego obejmuje:
Diagnozę strategiczną Ziemi Cieszyńskiej sporządzoną w oparciu o analizę silnych i słabych stron powiatu oraz szans i zagrożeń jego rozwoju.
Zapis planu działań zawierający cele strategiczne i operacyjne określające generalny kierunek rozwoju powiatu oraz projekty na których przede wszystkim powinny koncentrować się działania wszystkich podmiotów życia społecznego.
System wdrażania, monitoringu i ewaluacji.

Uzupełnieniem dokumentu Strategii Rozwoju jest Profil Społeczno-Gospodarczy Ziemi Cieszyńskiej, ukazujący charakter i specyfikę tego obszaru.

Przyjęta Strategia ma za zadania tworzyć trwałe podstawy pod rozwój lokalny, a poprzez społeczny system wdrażania, monitoringu i ewaluacji jej zapisów budować struktury współpracy różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego, które pozwolą na zrównoważony rozwój tego regionu.


Wdrażanie "Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016" odbywa się na trzech poziomach:

  • merytorycznym,
  • organizacyjnym,
  • społecznym.

W procesie wdrażania kładziony jest nacisk na wzajemne korzyści i równouprawnienie wszystkich partnerów, pamiętając, że dzięki realizacji konkretnych projektów, co do których istnieje konsensus społeczny wzrasta atrakcyjność i konkurencyjność regionu. Władze lokalne mogą jedynie tworzyć płaszczyzny współpracy społeczności lokalnych, natomiast inwencja, energia i wysiłek różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego wypełnia je konkretną treścią.

W polskiej rzeczywistości samorządowej różnych szczebli, bardzo często zdarza się, że funkcjonują obok siebie dokumenty o znaczeniu strategicznym niespójne a często sprzeczne w swoich zapisach. Aby uchronić się od tego stanu rzeczy podejmowane są działania zmierzające do zespalania dokumentu "Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016" z ważnymi dokumentami o charakterze perspektywicznym na poziomie programów i strategii gminnych, regionalnych oraz branżowych i transgranicznych.
Aktualne zapisy Strategii zostały skorelowane zarówno z zapisami "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2000-2015", jak i "Strategii Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego" i "Strategii Rozwoju Pogranicza Polsko-Słowackiego".
Dokument jest promowany w regionie przez członków Zarządu i Starostę Powiatu Cieszyńskiego oraz Zarząd Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.

Wdrażanie i monitorowanie odbywa się w oparciu o wspólnie opracowywane harmonogramy realizacji poszczególnych celów i projektów oraz na podstawie indykatywnych planów finansowych, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2005-2010. Zadania te są koordynowane i realizowane wspólnie przez Biuro ZKZC i Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Cieszynie na podstawie informacji zebranych z gmin, wydziałów Starostwa i innych instytucji.

Podjęto szereg działań mających na celu stałe upowszechnianie zapisów Strategii wśród mieszkańców powiatu, z których najważniejsze to:

  • Zamieszczenie informacji o strategii i jej założeniach w lokalnej prasie i radiu oraz na stronie internetowej powiatu,
  • Opublikowanie i wydanie dokumentu w formie broszurowej (dostępny w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz w siedzibie Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej )
  • Przekazanie pełnego dokumentu Strategii do gmin, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (również w formie broszurowej),
  • Zaangażowanie do realizacji zadań zawartych w strategii organizacji pozarządowych,
  • Informowanie o zapisach Strategii podczas różnego rodzaju konferencji i spotkań, których organizatorem lub współorganizatorem jest powiat lub Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej.

Na podstawie strategii opracowano również Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Cieszyńskiego 2004-2006, który stanowi plan operacyjny do Strategii oraz podstawę do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.
Kolejnym dokumentem pomocnym przy wdrażaniu zapisów Strategii jest uchwalony przez Radę Powiatu w roku 2005 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2010.Załączniki:

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
Podsumowanie
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025
Prognoza dla Strategii Rozwoju 2017-2025
Podsumowanie do Strategii Rozwoju 2017-2025