Zarządzenie nr WO.120.32.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 15 maja 2023 r.
 

w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt

 
Na podstawie art. 73 i art. 74 oraz art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Nr 770/ZP/VI/21 z dnia 31 maja 2021 r.
 

zarządzam, co następuje:
 

§ 1
1. Opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów na wniosek strony postępowania administracyjnego związane są ze zwrotem kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
2. Pod pojęciem kserokopii rozumie się również wydruk z systemu elektronicznego.
3. Zwrot kosztów za wykonanie na wniosek strony usługi sporządzenia kserokopii dotyczy wszelkich kserokopii dokumentów stanowiących akta sprawy, w trakcie toczącego się postępowania lub po jego zakończeniu.

§ 2
1. Kserokopie wydawane są na wniosek strony wyrażony pisemnie lub ustnie. 
2. Wzór wniosku o sporządzenie kopii z akt sprawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku o wydanie uwierzytelnionych kopii z akt sprawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Pracownik komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę:
1) wybiera z akt sprawy dokumenty przeznaczone do skopiowania,
2) oblicza wysokość należnej opłaty za sporządzenie kserokopii i wskazuje ją interesantowi,
3) kseruje dokumenty,
4) wydaje wnioskodawcy kserokopie dokumentów, po uprzednim udokumentowaniu przez stronę uiszczenia opłaty za sporządzenie kserokopii,
5) włącza wypełniony przez wnioskodawcę i pracownika formularz wniosku o wydanie kserokopii do akt sprawy lub - w przypadku, gdy wniosek składany jest ustnie, odnotowuje w aktach sprawy fakt skserowania dokumentu wraz ze wskazaniem należnej opłaty. 

§ 4
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii poza opłatą za sporządzenie kserokopii dokumentacji, podlega także opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

§ 5
Odpłatność za wykonanie jednej sztuki kserokopii wynosi:

Kserokopia Czarno-biała Kolorowa
Format A4 0,50 zł 1,00 zł
Format A3 1,50 zł 2,00 zł

§ 6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA Mieczysław Szczurek

 

 

 Załączniki:

Zalacznik_nr_1_wniosek_o_sporzadzenie_kopii_z_akt_sprawy
Zalacznik_nr_2_wniosek_o_wydanie_uwierzyteln_kopii_z_akt_sprawy