W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.058.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności  
Status obowiązujące

Zarządzenie nr WO.120.58.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 27 października 2023 r.
 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zarządza się, co następuje:


§ 1
1. Wyznaczam Panią Beatę Szymańską do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego zwanych w dalszej części zarządzenia powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, za wyjątkiem jednostek posiadających osobowość prawną tj.:
1) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
2) Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,
3) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
2. Powołuje się Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w następującym składzie:
1) Beata Szymańska – Koordynator ds. dostępności - Stanowisko ds. Promocji Zdrowia - Przewodniczący Zespołu,
2) Sylwia Pieczonka – Rzecznik Prasowy,
3) Adam Swakoń – Wydział Inwestycji,
4) Beata Domagała – Wydział Organizacyjny,
5) Kinga Konieczny – Wydział Organizacyjny,
6) Maria Holeksa – Wydział Organizacyjny,
7) Wiktor Jonasz – Wydział Organizacyjny,
8) Wojciech Szaton –Wydział Organizacyjny.
 
§ 2
1. Do zadań Koordynatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 należą w szczególności zadania związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zwaną dalej „ustawą”, w zakresie:
1) wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne, w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej,
2) współpracy i wsparcia dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych 
we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
3) przygotowania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
4) koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
5)  monitorowania działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
7) publikacji raportów, o których mowa w pkt 6 w BIP Starostwa Powiatowego.

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz powiatowe jednostki organizacyjne w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami,
2) analiza i rekomendowanie wdrożenia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, 
3) monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) wypracowanie rekomendacji dotyczących polityk dostępności,
5) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności.

§ 3
1. Pracami Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2 kieruje Przewodniczący, w szczególności:
1) ustala terminy posiedzeń Zespołu,
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.
2. Do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zaprosić osoby spoza Zespołu.
3. Z prac Zespołu sporządza się protokół, przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków. Protokół podpisuje Przewodniczący.

§ 4
Zobowiązuje się:
1) pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań,
2) kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do ścisłej współpracy 
z Koordynatorem oraz Zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą. 

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7
Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.31.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2023r.


STAROSTA Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego