Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Treść

1. Opis usługi:

Udostępnianiu podlegają:

1.1 materiały zasobu:

 • Zbiory danych bazy danych EGiB
 • Rejestry, kartoteki, skorowidze oraz zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB
 • Mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze
 • Rejestr cen i wartości nieruchomości
 • Zbiory danych GESUT
 • Zbiory danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG)
 • Zbiory danych bazy danych BDOT500
 • Inne materiały zasobu

1.2 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Dodatkowe informacje:


2. Wymagane dokumenty:

Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku sporządzonego na formularzu P, do którego należy dołączyć uszczegółowienie wniosku odpowiednio na formularzach od P1 do P8. W celu sprawnej realizacji wniosku niezbędne jest przygotowanie plików wsadowych w zakresie danych opisowych lub graficznych. W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikami referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uszczegółowienie wniosku:

   • Zbiory danych bazy danych EGiB – formularz P1
   • Rejestry, kartoteki, skorowidze oraz zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB – formularz P2
   • Mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze - formularz P3
   • Rejestr cen i wartości nieruchomości - formularz P4
   • Zbiory danych GESUT - formularz P5 (obecnie brak danych)
   • Zbiory danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) - formularz P6
   • Zbiory danych bazy danych BDOT500 - formularz P7 (obecnie brak danych)
   • Inne materiały zasobu - formularz P8


Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków udostępniane są na podstawie wniosku sporządzonego na formularzu EGiB.

3. Opłaty:

   • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określają tabele 5,9,10,11,12,13 i 16 załącznika do ustawy PGiK
   • Udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
   • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić
    • w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Szeroka 13, pok. 170 lub ul. Bobrecka 29, pok. 21)
    • przelewem na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr konta 94 1030 1087 0000 0000 8309 6055, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem znaku sprawy i numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty w tytule przelewu.
   • Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wydania zamówionych materiałów.

4. Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać:

   • bezpośrednio na stanowisku obsługi stron w siedzibie starostwa przy ul. Szerokiej 13 – pok. 170 (parter),
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 14.00
  • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 8.00 - 14.00
   • w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 170 parter)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00
   • w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (pok. 10 - parter) - w godzinach pracy urzędu

   • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29,

5. Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 33 4777420.


6. Czas realizacji usługi:

   • Na stanowisku obsługi stron z wykorzystaniem systemu kolejkowego - na bieżąco w godzinach:
    • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 14.00
    • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
    • piątek w godz. 8.00 - 14.00
   • Korespondencyjnie - zgodnie z art. 35 KPA.

7. Sposób odbioru:

   • Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, (pok. 170 parter).
   • Korespondencyjnie (opłata za wysłanie 10 zł - zgodnie z pkt 14.1. załącznika do ustawy PGiK).

8. Podstawy prawne:

   • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 725 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

9. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


10. Wzory wniosków:

   • Wniosek o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz P
   • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiB


Wnioski uszczegóławiające:

   • Zbiory danych bazy danych EGiB – formularz P1
   • Rejestry, kartoteki, skorowidze oraz zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB – formularz P2
   • Mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze - formularz P3
   • Rejestr cen i wartości nieruchomości - formularz P4
   • Zbiory danych GESUT - formularz P5 (obecnie brak danych)
   • Zbiory danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) - formularz P6
   • Zbiory danych bazy danych BDOT500 - formularz P7 (obecnie brak danych)
   • Inne materiały zasobu - formularz P8


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 4) Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

Załączniki

formularz P1 xls, 44 kB metryczka
formularz P2 xls, 38 kB metryczka
formularz P3 xls, 39 kB metryczka
formularz P4 xls, 45 kB metryczka
formularz P5 xls, 41 kB metryczka
formularz P6 xls, 39 kB metryczka
formularz P7 xls, 39 kB metryczka
formularz P8 xls, 42 kB metryczka
formularz P1 pdf, 136 kB metryczka
formularz P2 pdf, 132 kB metryczka
formularz P3 pdf, 134 kB metryczka
formularz P4 pdf, 140 kB metryczka
formularz P5 pdf, 185 kB metryczka
formularz P6 pdf, 182 kB metryczka
formularz P8 pdf, 135 kB metryczka
formularz P xlsx, 50 kB metryczka
formularz P pdf, 205 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij