W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Postępowanie o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów (WE-2)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji
  • Opis usługi:
   Do korzystania z funduszu z którego udzielane są zasiłki na pomoc zdrowotną uprawnieni są: nauczyciele korzystający z opieki lekarskiej zatrudnieni na co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w czasie gdy byli zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Cieszyński. Z podaniem o przyznanie zasiłku występuje osobiście zainteresowany nauczyciel. Z inicjatywą o przyznanie zasiłku mogą wystąpić również: organizacje związkowe oraz dyrektor szkoły (placówki) w której zatrudniony jest uprawniony nauczyciel bądź w przypadku nauczyciela rencisty lub emeryta dyrektor szkoły, w której zatrudniony był nauczyciel w czasie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Podanie o przyznanie zasiłku składa się w terminie do: 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia oraz 30 listopada. Podania rozpatrywane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Po przyznaniu zasiłku ponowne podanie o jego przyznanie uprawniony nauczyciel może złożyć po upływie roku od dnia przyznania mu zasiłku. Dniem przyznania mu zasiłku jest dzień, w którym Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zasiłku.

  • Wymagane dokumenty:
   Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie podania o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną wraz z załącznikami. Załącznikami do wnioski są następujące dokumenty:
   1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub dokumentacja przebytego leczenia (historia choroby) ,
   2. udokumentowane wydatki na leczenie lub zakup lekarstw( szczególnie drogich) ,
   3. oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto na każdego członka rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 6 miesięcy,
   4. zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, że nauczyciel był zatrudniony w szkole w czasie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  • Opłaty:
   Postępowanie jest bezpłatne.

  • Miejsce składania dokumentów:
   Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, Wydział Edukacji, III piętro, pokój nr 219.

  • Kto udziela informacji:
   Wydział Edukacji Wioletta Lanc, telefon 033/47 77 219

  • Czas realizacji usługi:
   Uzależniony jest od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Decyzje w sprawie przyznania zasiłków są podejmowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

  • Sposób odbioru:
   O decyzji w sprawie przyznania bądź odmowie przyznania zasiłku nauczyciel jest powiadamiany stosownym pismem. Zasiłek może być odebrany w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul Bobrecka 29 lub przekazany na podane przez nauczyciela konto bankowe.

  • Podstawy prawne:
   art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Uchwała Nr V/37/2007 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie określenia rodzajów przyznawanych świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

  • Tryb odwoławczy:
   Odwołanie nie przysługuje.

  • Wzory wniosków:
  • Wzór podania o przyznanie zasiłku z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia podania o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną na podstawie Uchwały Nr V/37/2007 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 lutego 2007r.  w sprawie określenia rodzajów przyznawanych świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania; wydanej na podstawie art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela; 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe dołączone do podania w formie załączników podlegają zwrotowi po ostatecznym rozpatrzeniu podania, natomiast podanie będzie przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie podania o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną; 

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Załączniki

Powiadom znajomego