Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Treść

1.Opis usługi:
Ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy zawartych w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity, Dz.U. z 2019r., poz. 299 z późn. zm.) lub przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1867 z późn. zm.).


2.Wymagane dokumenty:

 • wniosek zawierający dane osobowe: imię i nazwisko właściciela i dzierżawcy gruntu, adresy, PESEL, nazwę gminy i obrębu,
 • oryginał umowy dzierżawy zawartej na co najmniej 10 lat.


3.Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 złotych, jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik.


Z opłaty tej zwolnione są następujące pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ww. ustawy, w tym: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


4.Miejsce składania dokumentów:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym pok. 170:
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.00
  • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 8.00 - 14.30
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29,
 • za pomocą poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym.


5.Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Geodezji i Katastru, nr telefonu (33) 4777408, Kierownik Referatu Geodezji i Katastru (33) 4777409.


6.Czas realizacji usługi:

 • zgodnie w art. 23 pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • jeżeli wniosek nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w terminie 7 dni nie uzupełni wniosku podanie pozostawia się bez rozpoznania.


7.Sposób odbioru:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 190 – parter),
 • korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 393),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników (tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187 poz. 1330),
 • ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).


9.Tryb odwoławczy:

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy stronom prawo wniesienia odwołania.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,

na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

Załączniki

wniosek doc, 42 kB metryczka
wniosek pdf, 101 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij