W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Inne dokumentacje geologiczne (WS.G-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Usługa Nr WS.G-6      

INNE DOKUMENTACJE GEOLOGICZNE


  1. Opis usługi – W przypadku wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi należy przedłożyć inną dokumentację geologiczną, która nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.
  2. Wymagane dokumenty – Dokumentację geologiczną, opracowaną przez uprawnionego geologa, złożoną w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.
  3. Opłaty - brak
  4. Miejsce składania dokumentów – Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, Biuro podawcze w kasie przy ul. Szerokiej 13 lub pocztą.
  5. Kto udziela informacji – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 361, inspektor ds. geologii - Anna Plas, nr tel. (33) 47774285.  
  6. Czas realizacji usługi – – Starosta przesyła po 1 egzemplarzu innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
  7. Sposób odbioru Odbiór osobisty lub pocztą na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem  odbioru.
  8. Podstawy prawne – art. 88 ust. 2 pkt 4, a także art. 93, ust. 7 i 8 oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  2013, poz. 1238).
  9. Tryb odwoławczy – brak
  10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp. – Nie występują.

 

Klauzula informacyjna

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
2) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Powiadom znajomego