Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1. Opis usługi – W przypadku utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki lub tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący wydaje wtórniki tych dokumentów/tablic.

A.Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

- pierwszy etap – wydanie na wniosek właściciela dokumentu „pozwolenie czasowe” na okres do 30 dni. 

- drugi etap – zamówienie w PWPW S.A. w Warszawie i dostarczenie do starostwa   wtórnika dowodu rejestracyjnego. Potwierdzenie, że dowód rejestracyjny jest do odbioru można uzyskać na stronie intrnetowej PWPW https://www.pojazd.pwpw.pl/ lub telefoniczne w Refaracie Rejestracji Pojazdów.

B. Wydawanie wtórników: karty pojazdu, nalepek legalizacyjnych, nalepki na szybę odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku (patrz ->druk A 05).

C. Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(ej) odbywa się dwuetapowo:

- pierwszy etap – zamówienie u producenta utraconej lub zniszczonej tablicy rejestracyjnej o tym samym numerze rejestracyjnym; w tym czasie możliwe jest na wniosek właściciela pojazdu wydanie tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

- drugi etap – odbiór zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

W przypadku utraty tablic rejestracyjnych istnieje możliwość przerejestrowania pojazdu na inne numery rejestracyjne (patrz ->druk A 07).


2. Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wydanie właściwego wtórnika.

2a) Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, (należy przynieść posiadane, nieutracone dokumenty),

2b) W przypadku wydawania wtórnika 1 sztuki tablicy rejestracyjnej samochodowej  - drugą, nieutraconą tablicę należy przynieść w dniu odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej.

3) Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o utracie/zniszczeniu dokumentów/tablic,

4) Zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych,

5) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

6) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

7) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

8) W przypadku współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

9) Zaświadczenie z ostatniego badania technicznego jeśli wniosek dotyczy wtórnika dowodu rejestracyjnego..

10) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.3. Opłaty

 

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej w zł

 Opłata ewidencyjna w zł

1.

wtórnik dowodu rejestracyjnego

54,00

0.50

2.

wtórnik tablicy rejestracyjnej: 1 szt./2 szt./ motorowerowej

40,00/  80,00/ 30,00

-

3.

wtórnik karty pojazdu

75,00

0.50

4.

wtórnik nalepek legalizacyjnych tablic

12,50

0.50

5.

wtórnik nalepki na szybę

18,50

0.50

6.

pozwolenie czasowe

18,50

0.50

 


Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego - Cieszynie lub na konto w  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .
 


4. Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter.

Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w hallu referatu.


5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


6.CZAS REALIZACJI

Dowód rejestracyjny – około 14 dni, tablica rejestracyjna – około 7 dni, karta pojazdu, znaki legalizacyjne czy nalepka na szybę – w dniu złożenia wniosku i wniesienia opłat.


7.SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.


8. PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania wtórnika przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,


adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.


6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka
Wymiana TR pdf, 102 kB metryczka
Wtórnik TR pdf, 108 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij