W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

1.        Opis usługi:

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zgodnie z Uchwałą Nr XX/178/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020r.

Jednostkami uprawnionymi do uzyskania dotacji są niepubliczne szkoły o uprawnienia szkół publicznych, a także niepubliczne placówki, prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Cieszyński,  które spełniły wymogi określone w rozdziale 2 uchwały, o której mowa wyżej.

Warunkiem przyznania dotacji jednostkom niepublicznym jest złożenie przez nie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz przekazanie danych do sytemu informacji oświatowych według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji. 

Podstawą przekazywania dotacji jednostkom niepublicznym oprócz informacji o faktycznej liczbie uczniów/ słuchaczy/wychowanków za dany miesiąc są sprawozdanie o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Sprawozdanie i informacje  złożone muszą zostać w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Kwota dotacji udzielanej danej jednostce niepublicznej podlega rozliczeniu polegającym na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków podanych w miesięcznych sprawozdaniach.

Każda jednostka niepubliczna, która otrzymała dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków oraz danych dotyczących pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji.


2.        Wymagane dokumenty:

a.        Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej na dany rok kalendarzowy - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

b.     Wypełnione miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

c.        Wypełnione kwartalne sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

d.     Sprawozdanie o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

      


3.        Opłaty (kwoty i formy opłat):
bezpłatnie.


4.        Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29. Kancelaria ogólna.


5.        Kto udziela informacji:
Wydział Edukacji. Beata Lebioda, tel. 033/4777217.


6.        Czas  realizacji usługi:
do ostatniego dnia każdego miesiąca.


7.        Sposób odbioru:
przelew dotacji na rachunek bieżący danej jednostki niepublicznej.


8.        Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych, rozdział 3; Uchwała Nr XX/178/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


9.        Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10.     Wzory wniosków, formularzy załączników:

a.        wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej na dany rok kalendarzowy.

b.       wzór informacja o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków w danym miesiącu.

c.      wzór sprawozdania o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

d.          wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki za kwartał.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznej jednostki oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych  oraz Uchwały Nr XX/178/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dotacji jednostkom niepubliczny, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie wniosku o udzielenie dotacji jednostce niepublicznej.

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Załączniki

Powiadom znajomego