Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Laureaci nagród powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

Treść

Nagroda Powiatu Cieszyńskiego im. ks. Leopolda Jana Szersznika w dziedzinie kultury przyznawana jest za osiągnięcia w następujących kategoriach:

- twórczości artystycznej,

- upowszechniania kultury

- ochrony kultury.

Nagroda ma charakter finansowy, a jej wysokość wynosi 2.500 zł w każdej z trzech wymienionych kategorii

Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, których działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury miała znaczenie dla kultury na terenie powiatu cieszyńskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:

- Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego,

- Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego

w Cieszynie, - gminy powiatu cieszyńskiego,

- Uniwersytet Śląski w Katowicach,

- instytucje kultury i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem

działalności kulturalnej działające na terenie powiatu cieszyńskiego,

- stowarzyszenia twórców i artystów.

Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu i jego adres,

  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,

  3. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego bądź ponadlokalnego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury.

Zgłoszeń kandydatur do tegorocznej edycji nagrody można dokonywać do 15 kwietnia b.r .


LAUREACI NAGRÓD POWIATU CIESZYŃSKIEGO

W DZIEDZINIE KULTURY

ROK 2002

1. MIASTO CIESZYN - nagroda honorowa

w kategoriach szeroko pojętej ochrony i upowszechniania kultury, za szczególnie wybitne osiągnięcie, za które uważa się podjęcie decyzji o budowie oraz wzniesienie nowej siedziby Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie w latach 1996 - 2001, co uważa się także za największe przedsięwzięcie w dziedzinie kultury w tych latach w regionie Śląska Cieszyńskiego.

2. JÓZEF BRODA - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt działalności w dziedzinie muzyki: szczególne zasługi w dziedzinie tworzenia, a także popularyzacji kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego.

3. FRANCISZEK DZIDA - w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działalności w dziedzinie popularyzacji sztuki filmowej na Ziemi Cieszyńskiej.

4. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CISOWNICY W GOLESZOWIE - w kategorii ochrony kultury, za wybitne osiągnięcie, za które uważa się utworzenie „Izby Regionalnej u Brzezinów" w Cisownicy, a w tym za wyjątkowe zaangażowanie dla ochrony dziedzictwa kulturowego darczyńców i członków stowarzyszenia, a także mieszkańców Cisownicy.


ROK 2003

1. WŁADYSŁAW OSZELDA - nagroda honorowa

w kategoriach ochrony i upowszechniania kultury, za całokształt dokonań publicystycznych jako szczególnie istotnych działań na rzecz popularyzacji Śląska Cieszyńskiego i jego kultury, oraz utworzenie „Klubu Propozycji", służącego za pomost w budowaniu stosunków międzyludzkich na Ziemi Cieszyńskiej, a będącego jednocześnie źródłem wielu inicjatyw o szerokim spektrum społeczno - kulturalnym.

2. JAN HERMA - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań mających na celu artystyczne utrwalanie historii i kultury Śląska Cieszyńskiego.

3. MAŁGORZATA KIEREŚ - w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt zasług z obszaru popularyzacji, badań, wystawiennictwa i publicystyki na temat kultury górali Beskidu Śląskiego.

4. RYSZARD MAKAREWICZ - kategorii ochrony kultury, za szczególne osiągniecie, za które uważa się wkład zawodowy w zachowanie wartości architektonicznych i kulturowych Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, oraz za wynikającą stąd promocję Ziemi Cieszyńskiej.


ROK 2004

1. JERZY PILCH - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań w obszarze literatury pięknej, służących utrwalaniu ludzi, ich życia i obyczajowości Śląska Cieszyńskiego, oraz wynikającą stąd promocję Ziemi Cieszyńskiej.

2. SIOSTRA JADWIGA URSZULA WYROZUMSKA SIOSTRZE JADWIDZE URSZULI WYROZUMSKIEJ WRAZ Z ZESPOŁEM TETRANYM PRZY PARAFII ŚW. ELŻBIETY W CIESZYNIE - w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działalności, z obszaru popularyzacji kultury, a w tym szczególnie jej wartości chrześcijańskich.

3. ANNA STANIECZEK - w kategorii ochrony kultury, za działalność w zakresie kultury muzycznej, szczególnie w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i wynikającą stąd ochronę wartości dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

4. WŁADYSŁAW RAKOWSKI - w kategorii ochrony kultury, za dokonania w zakresie kultury muzycznej, szczególnie w związku z działalnością w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i wynikającą stąd ochronę wartości dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.

ROK 2005

1. JERZY FOBER - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań artystycznych w dziedzinie rzeźby, służących także promocji Śląska Cieszyńskiego.

2. STEFANIA BOJDA - w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działań w dziedzinie edukacji plastycznej, a w tym krzewienie wiedzy o regionie, zmierzające do utrwalenia wartości kulturowych Śląska Cieszyńskiego.

3. JÓZEF GOLEC - w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działań w obszarze edukacji plastycznej i krzewienia wiedzy o regionie, zmierzającego do utrwalenia liczących się wartości kulturowych na Śląsku Cieszyńskim.

4. MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - w kategorii ochrony kultury, w uznaniu historycznych dokonań w zakresie kultury, a to: za działania służące rozwojowi świadomości kulturowej i narodowej wszystkich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego - za historyczne i wybitne dokonania w sferze upowszechniania historii, kultury i języka polskiego oraz wynikającą z tego także promocję regionu w Polsce i na świecie.


ROK 2006

1. IWONA KONARZEWSKA - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt twórczości, która posłużyła także promocji warstwy kulturowej Śląska Cieszyńskiego w Polsce i Europie.

2. POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNO - OŚWIATOWY W REPUBLICE CZESKIEJ - w kategorii upowszechniania kultury za działania służące rozwojowi świadomości kulturowej i narodowej wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej - za historyczne i wybitne dokonania w sferze upowszechniania historii, kultury i języka polskiego oraz wynikającą z tego także promocję regionu w Polsce i na świecie.

3. STOWARZYSZENIE MUZEUM DRUKARSTWA W CIESZYNIE - w kategorii ochrony wartości kulturowych za wybitne dokonanie, za które uważa się prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, chroniącego pamięć o tradycjach sztuk drukarskich Śląska Cieszyńskiego, pojętych także jako fragment lokalnego dorobku kultury materialnej.


ROK 2007

1. KAPELA FOLKLORYSTYCZNA „WAŁASI" - w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań artystycznych oraz za wynikającą stąd także promocję Ziemi Cieszyńskiej.

2. STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ POLSKO - CZESKO - SŁOWACKA - w kategorii upowszechniania kultury teatralnej i dokonań artystycznych kina czeskiego, polskiego i słowackiego na pograniczu trzech państw oraz za wynikającą z tych działań promocję regionu w całej Polsce i Europie Środkowej.

3. PROF. IDZI PANIC w kategorii ochrony kultury, za wybitne dokonania, za które uważa się stałą pieczę nad pamięcią historyczną Śląska Cieszyńskiego, pojętą także jako ochronę dorobku kultury lokalnej, Śląska i całej Polski.


ROK 2008 - NAGRODA IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA

1. KAZIMIERZ URBAŚ - w kategorii twórczości artystycznej, za twórcze dokonania w zakresie muzyki regionalnej i folklorystycznej, służące zainspirowaniu innych twórców, a przez to jej rozwojowi formalnemu w regionie i w Polsce.

2. CHÓR MIESZANY „ECHO" Z ZEBRZYDOWIC - w kategorii upowszechniania kultury, za zasługi związane z całokształtem działalności służącej popularyzacji kultury, a w tym szczególnie muzyki oraz za wynikającą stąd promocję regionu.

3. JAN KROP - w kategorii ochrony kultury, za wybitne dokonania w zakresie zachowania pamięci o gwarze Śląska Cieszyńskiego przy jednoczesnym kształtowaniu wysokiej kultury języka polskiego w regionie.UCHWAŁA Nr XV/129/08

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się doroczną nagrodę Powiatu Cieszyńskiego im. ks. Leopolda Jana Szersznika za osiągnięcia w kategoriach:

1) twórczości artystycznej,

2) upowszechniania kultury

3) ochrony kultury.

2. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.

§ 2

Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, których działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury miała znaczenie dla kultury na terenie powiatu cieszyńskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

§ 3

Nagroda ma charakter finansowy, a jej wysokość wynosi 2.500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) w każdej z kategorii wymienionych w § 1 ust. 1.


§ 4

1. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu, na podstawie propozycji pięcioosobowej Komisji, powoływanej przez Zarząd Powiatu na czas trwania kadencji organów powiatu, spośród osób posiadających istotną wiedzę i kompetencje w zakresie kultury, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego.

2. Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami, wybiera Komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

3. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 jej członków, w tym przewodniczący.

4. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 5

1. Komisja proponuje laureatów nagrody spośród zgłoszonych kandydatur.

2. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, gminy powiatu cieszyńskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, instytucje kultury i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej działające na terenie powiatu cieszyńskiego oraz stowarzyszenia twórców i artystów.

3. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu i jego adres,

  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,

  3. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego bądź ponadlokalnego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury.

§ 6

1. Zgłoszeń kandydatur do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia każdego roku.

2. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego powiadamia przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego o terminie i sposobie zgłaszania kandydatur.

§ 7

1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i proponuje laureatów nagród, kierując się kryteriami opisanymi w § 2.

2. W każdym roku przyznaje się do 3 nagród.

3. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

4. Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i zaproponować laureatów nagród najpóźniej do 31 maja każdego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nie przyznaniem żadnej nagrody.

§ 8

1. Proponowanych laureatów Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu, który w formie uchwały przyznaje nagrody.

2. Nagrody wręczane są przez Starostę Cieszyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 10


Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLV/332/02 z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij