W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Przyznanie Stypendium Starosty Cieszyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne - WE-9 - WE-9

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

 1.      Opis usługi:

Stypendium Starosty Cieszyńskiego przyznaje się nie więcej niż 5 uczniom spośród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego. Stypendium przyznaje się uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom finałów krajowych olimpiad ogłaszanych corocznie w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego, turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz laureatom pozostałych finałów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Stypendium ma charakter finansowy i wynosi jednorazowo 2 000zł. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół. Wyboru stypendystów dokonuje Zarząd Powiatu.

2.      Wymagane dokumenty:

Dyrektor szkoły zgłasza kandydata do Stypendium na poniższym formularzu. Wniosek powinien być umotywowany i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Do wniosku dołącza się zaświadczenia, dyplomy bądź inne dokumenty stwierdzające uzyskane przez ucznia osiągnięcia.

3.      Opłaty:

Brak opłat.

4.      Miejsce składania dokumentów:

Formularz zgłoszenia ucznia wraz z załącznikami można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Starostwa: ul. Bobrecka 29 lub ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn.

5.      Kto udziela informacji:

Wydział Edukacji, Daria Czarnecka, tel. 33 47-77-219

6.      Czas realizacji usługi:

Wnioski należy składać do 10 maja każdego roku. Stypendium przekazywane jest po dokonaniu wyboru stypendystów przez Zarząd Powiatu w terminie do 30 czerwca.

7.      Sposób odbioru:

Pisma do wnioskujących szkół informujące o przyznaniu lub nieprzyznaniu Stypendium wysyłane są pismem poleconym lub przekazywane osobiście. Dyplomy dla Stypendystów wręczane są osobiście przez Starostę lub przekazywane poprzez szkołę. Stypendium wypłacane jest przez szkołę (w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński) lub przez Starostwo (w przypadku pozostałych uczniów).

8.      Podstawy prawne:

Art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwała nr XVII/152/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

9.      Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.

10.  Wzory wniosków:

Formularz zgłoszenia ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania Stypendium Starosty Cieszyńskiego na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVII/152/20 z 05.05.2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz do celów podatkowych;  

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przekazania Stypendium;

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego