W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Dotowanie publicznych szkół i placówek niesamorządowych (WE-7)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

1.        Opis usługi:

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania określa Uchwała Nr XX/177/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Jednostkami uprawnionymi do uzyskania dotacji są publiczne szkoły, a także publiczne placówki, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inną niż jednostka samorządu terytorialnego, które uzyskały zgodę Starosty Cieszyńskiego na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz spełniły wymogi określone w rozdziale 2 uchwały, o której mowa wyżej.

Warunkiem przyznania dotacji jednostkom publicznym jest złożenie przez nie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz przekazanie danych do sytemu informacji oświatowych według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji. 

Podstawą przekazywania dotacji jednostkom publicznym jest informacji o faktycznej liczbie uczniów za dany miesiąc. Informacja złożona musi zostać w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Kwota dotacji udzielanej danej jednostce publicznej podlega rozliczeniu polegającym na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków podanych w miesięcznych informacjach.

Każda jednostka publiczna, która otrzymała dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości danych o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków oraz danych dotyczących pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji.


2.        Wymagane dokumenty:

a.        Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostki samorządu  terytorialnego na dany rok kalendarzowy - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

b.     Wypełnione miesięczne informacje o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

c.        Wypełnione kwartalne sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, bądź na stronie Powiatu.

3.        Opłaty (kwoty i formy opłat):
bezpłatnie.


4.        Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29. Kancelaria ogólna.


5.        Kto udziela informacji:
Wydział Edukacji. Beata Lebioda, tel. 033/4777217.


6.        Czas  realizacji usługi:
do ostatniego dnia każdego miesiąca.


7.        Sposób odbioru:
przelew dotacji na rachunek bieżący danej jednostki publicznej.


8.        Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych   rozdział 3; Uchwała Nr XX/177/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


9.        Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10.     Wzory wniosków, formularzy załączników:

a.        wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki publicznej na dany rok kalendarzowy.

b.       wzór informacja o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków w danym miesiącu.

d.        wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki za kwartał.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznej jednostki oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych  oraz Uchwała Nr XX/177/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dotacji jednostkom publicznym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie wniosku o udzielenie dotacji jednostce publicznej.

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego