Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w roku 2008 z zakresu pomocy społecznej.

§1

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej, określonych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”.

§2

Konkurs obejmuje oferty zadań realizowanych w roku 2008.

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§4

 1. Na realizację wyłonionych w konkursie zadań Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przeznacza kwotę nie mniejszą niż 33.000zł.
 2. 2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na rok 2008 określi uchwała budżetowa Rady Powiatu w dziale 852 „Opieka społeczna” klasyfikacji budżetowej.

§5

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U., nr 44, poz.427) wraz z załącznikami do dnia 16 listopada 2007r., w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul Bobreckiej 29 lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 6000zł.
 4. Kwota wymieniona w ust. 3 może ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§6

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność z określonymi w regulaminie, o którym mowa w par. 4, rodzajami zadań,
 2. możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,
 3. jakość działania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot planuje realizację zadania,
 4. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 5. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 6. analiza i ocena zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
 7. wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania,
 8. użyteczność zadania dla mieszkańców powiatu,
 9. zgodność z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,
 10. rangę i zasięg oddziaływania zadania,
 11. kontynuację wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),
 12. doświadczenie organizacji.

§7

 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji Rady Powiatu.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§8

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. nr 61, poz. 545).

§9

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziedzinie pomocy społecznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w zakresie działalności pożytku publicznego, w latach poprzednich z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: 2001r. – 20.000zł, 2002r. – 31.000zł, 2003r. – 23.000zł, 2004r. – 33.000zł, 2005r.-33.000zł, 2006r. – 33.000zł, 2007 – 33.000zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl/Stowarzyszenia/Dotacje-Konkurs oraz w Wydziale Kultur, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bobreckiej 29.

Pliki do pobrania

word  Regulamin konkursu

word  Formularz oferty