Załącznik nr 1 do

Uchwały Zarządu Powiatu nr 501/ZP/III/2009

z dnia 26-03-2009r.

Ogłoszenie

z dnia 26-03-2009r.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

 

(w rozumieniu. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. ze zm. w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Dz. U Nr 180 poz. 1493 ze zm.)

 

 1. Rodzaj zadania: Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 2. Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: do 1020,00zł (tysiąc dwadzieścia złotych) na jednego uczestnika programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie w grupach od 10 do 15 osób, z tym że łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 600,00zł (trzydzieści tysięcy sześćset złotych).

 3. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania szczegółowo określone zostały w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Regulaminie Otwartego  Konkursu Ofert.

 4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy o realizację zadania do dnia 30 listopada 2009r.

 5. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie określone zostały w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 6. Termin składania ofert: do dnia 29-04-2009 r. do godz. 15.00

 7. Miejsce składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 lub pocztą (decyduje data wpływu oferty wraz z załącznikami) z dopiskiem „Konkurs ofert- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2009".

 8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert i podpisanie umowy z wyłonionym w drodze niniejszego konkursu oferentem nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określone zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację przedmiotowego zadania oraz dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl (bip), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

 10. Informacje dodatkowe:

 1. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursieprzyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 2. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów i złożenia wyjaśnień.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Z podmiotami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji, zawarte zostaną szczegółowe umowy o realizację zadania.

 4. W roku 2008 przy udziale podmiotu uprawnionego zrealizowano zadanie tego samego rodzaju, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 6 220,00zł. Kwota dotacji udzielona w/w pomiotowi wyniosła 6120,00zł natomiast w roku bieżącym nie zrealizowano zadań, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu.

Regulamin otwartego konkursu ofert

na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

polegającego na

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)

 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180 poz. 1493 ze zm.)

 3. „Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (stanowiące załącznik nr 2 do przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25-09-2006r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r., Nr 127, poz. 890)

 5. Uchwała Zarządu Powiatu nr 501/ZP/III/2009 z dnia 26 marca2009r.
 6. Uchwała Zarządu Powiatu nr 502/ZP/III/2009 z dnia 26 marca2009r.

 

 

Informacje ogólne:

 

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie - tj. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie dla minimum 10 osób opracowanego na podstawie „Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (stanowiące załącznik nr 2 do przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25-09-2006r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Realizacja zadania polegać będzie na organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1.  
  1.  osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwie w programie korekcyjno-edukacyjnym,

  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków - w tym przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym oraz

  4. osób, które dotychczas nie brały udziału w tego typu oddziaływaniach.

Warunkiem przyjęcia osoby do programu powinno być uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie, a udział w programie obejmuje osoby bez względu na posiadany dochód i status materialny.

 1. Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne nie prowadzi się w miejscach, gdzie udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

 2. Zajęcia wchodzące w skład programu powinny być prowadzone w małych grupach (od 10 do 15 osób). Łączny czas programu powinien obejmować minimum 3 miesiące oraz nie mniej niż 100 godzin zajęć, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

 3. Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są badaniami monitorującymi po zakończeniu programu.

 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

W konkursie ofert nie mogą brać udziału partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne oraz podmioty inne od w/w wymienionych.

Przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert każdy z podmiotów powinien zapoznać się dokładnie z treścią ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert oraz szczegółowymi warunkami konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie.

Zadanie publiczne, o którym mowa w pkt. 1, realizowane będzie w ramach ofert wyłonionych drogą konkursową, zgłoszonych przez uprawnione podmioty.

 

Wysokość dotacji na realizację zadania:

 

 1. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przeznacza kwotę do 1020,00zł (tysiąc dwadzieścia złotych) na jednego uczestnika programu. Program realizowany będzie w grupach od 10 do 15 osób, z tym że łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 600,00zł (trzydzieści tysięcy sześćset złotych).

 2. Przyznana dotacja ma charakter dofinansowania realizacji zadania. Pozostałe środki zabezpiecza oferent. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy, nieruchomość). Kwoty deklarowane jako wartość wkładu pozafinansowego muszą być ustalone w oparciu o ceny obowiązujące aktualnie na rynku.

 3. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany. Przyznana dotacja może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń specjalistów prowadzących program oraz wyżywienie uczestników programu (ciepły posiłek, poczęstunek).

 4. Dotacji nie podlegają remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy nieruchomości, koszty utrzymania biur podmiotów, działalność polityczna i związkowa.

 

Warunki udziału w konkursie i przyznawania dotacji:

 

Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot uprawniony, który spełni łącznie następujące wymagania:

 1. złoży (lub prześle) - w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29-04-2009r. do godz. 15.00 - prawidłowo i czytelnie wypełnioną ofertę, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 44 poz. 427) wraz z wymagalnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie - w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.

 2. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

 3. dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadania;

 4. posiada prawo do dysponowania lokalem, w którym będzie realizowane zadanie.

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać :

 1.  
  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierającego opis planowanego działania (harmonogram),

  2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania

  5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

  6. szczegółową informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

  7. inne wymagane informacje i dokumentację określone w Regulaminie.

Formularze ofert będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Cieszyńskiego oraz w pokoju 119 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Do oferty należy dołączyć w formie pisemnej oraz wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) opracowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie zgodny z „Wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (stanowiących załącznik nr 2 do przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25-09-2006r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Zawartość merytoryczna programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinna oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia. Łączny czas programu powinien trwać co najmniej 3 miesiące i obejmować nie mniej niż 100 godzin zajęć, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Przedmiotowy program powinien także zawierać:

szczegółowe zasady naboru uczestników,

opracowane reguły obecności i uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników (projekt dokumentu należy dołączyć do oferty). Powyższy dokument zgodny jest z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i zawiera informacje, iż zawarte w nim dane są wykorzystywane tylko do celów programu. Reguły te powinny obejmować w szczególności:

 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach,

 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,

 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi,

 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie.

Obowiązkowemu załączeniu podlegają również :

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności,

 2. aktualny statut,

 3. aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego wykonawczego) do składania ofert, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy - w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej,

 4. dokument upoważniający daną osobę do reprezentowania podmiotu- dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

 5. zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego, iż podmiot ubiegający się o realizacje zadania nie posiada wymagalnych zaległości wobec w/w instytucji,

 6. oświadczenie, iż podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

 7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat/ rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

 8. opis dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie pomocy społecznej lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 9. wskazanie lokalu, w którym realizowany będzie program i udokumentowania możliwości jego wykorzystania,

 10. wykazu zatrudnionych pracowników lub listy osób, które deklarują gotowość do podjęcia pracy przy realizacji przedmiotowego zadania - z wyszczególnieniem ich wykształcenia i kwalifikacji,

 11. pisemnego oświadczenia, każdego pracownika lub osoby współpracującej z podmiotem starającym się o dotację, iż nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy,

 12. inne dokumenty potwierdzające zdolność i doświadczenie oferenta do realizacji zadania objętego konkursem.

Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to oferty oraz dokumentów będących jej załącznikami. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych wyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem komputerowym/ maszynowym. Poszczególne strony oferty i załączniki do oferty winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty.

Niezgodność oferty z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie wyklucza ofertę z dalszej procedury konkursowej.

Oferty sporządzone wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem i warunkami określonymi w Regulaminie), niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także dostarczone (przesłane) po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2009 roku.

Warunki realizacji zadania: realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie dla minimum 10 osób opracowanego na podstawie „Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (stanowiących załącznik nr 2 do przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25-09-2006r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Podmioty wyłonione w konkursie zobowiązane są do:

 • złożenia przed podpisaniem umowy korekty projektu kosztorysu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana w ofercie,

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową i według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

Termin i miejsce składania ofert:

 

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2009 roku" w nieprzekraczalnym terminie do 29-04-2009r. do godz. 15.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie ( 43-400), ul. Bobrecka 29 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (w przypadku nadesłania oferty pocztą pod uwagę bierze się datę wpływu dokumentów).

Oferty złożone a także przesłane po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

Otwarcie ofert nastąpi podczas zamkniętego posiedzenia Zespołu Opiniującego Oferty, bez udziału oferentów, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Tryb pracy Zespołu określa załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu nr 502/ZP/III/09 z dnia 26 marca 2009r.

Zespół opiniujący, w pierwszej kolejności podda złożone oferty analizie pod względem spełniania wymogów formalnych. Oferty spełniające wymogi formalne rozpatrywane będą pod względem merytorycznym, zgodnie z następującymi kryteriami:

 1.  
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony,

  2. zgodność przedstawionego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie z „Wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie",

  3. zadeklarowana przez podmiot jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

  4. zgodność oferty ze statutem podmiotu występującego o dotację oraz obowiązującymi przepisami,

  5. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania,

  6. posiadanie środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

  7. analiza i ocena wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

  8. rekomendacje udzielone przez inne podmioty, a także udokumentowane partnerstwa pomiędzy oferentem a innymi podmiotami.

Zespół z posiedzenia i przebiegu postępowania konkursowego o którym mowa w pkt. 3 sporządza protokół, którego wzór przyjęto w drodze w/w uchwały.

 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia zespołu opiniującego złożone oferty.

 2. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.

 4. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia.

 5. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert podaje się do publicznej wiadomości ( na tablicy ogłoszeń oraz w BIP).Załączniki:

Rozstrzygnięcie
Wzór oferty