Załącznik nr 1 do

Uchwały Zarządu Powiatu nr 658 /ZP/III/2009

z dnia 12 listopada 2009r.

 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

w Powiecie Cieszyńskim dla 30 osób dorosłych.

(w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1362) oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) i ustaleń z dnia 7 września 2006r. opracowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w sprawie sposobu wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

 1. Rodzaj zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Cieszyńskim dla 30 osób dorosłych.

 2. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 3. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, zasady przyznania dotacji oraz warunki realizacji zadania określone zostały w dołączonym do niniejszego Ogłoszenia, Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Cieszyńskim dla 30 osób dorosłych, który dostępny jest na stronie www.powiat.cieszyn.pl (BIP), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

 4. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania w 2010 r. wynosi 910,00zł na jednego uczestnika zajęć w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota planowanej dotacji na 2010 r. wynosi 327 600,00zł.

 5. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie określone zostały w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 6. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2009r. do godz. 15.00.

 7. Miejsce składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 lub pocztą (decyduje data wpływu ofert wraz z załącznikami), z dopiskiem "konkurs ofert- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Cieszyńskim dla 30 osób dorosłych”.

 8. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów i złożenia wyjaśnień.

 9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 10. Informacje dodatkowe :

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 3. Z podmiotem uprawnionym, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji, zawarta zostanie szczegółowa umowa o realizację przedmiotowego zadania.

 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursieprzyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. W roku 2008 udzielono dotacji w wysokości 312 754,23 zł. na realizację tego rodzaju zadania publicznego natomiast w roku bieżącym do dnia 30-09-2009r. przekazana dotacja wynosi 229 922,00 zł..

 6. Dodatkowych informacji udziela się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod nr tel 0 33 4 777 119.Załączniki:

Regulamin
Wzór oferty