W związku z ogłoszeniem o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegające na prowadzaniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, które okazało się w dniu 01 lipca br. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dniu 28 czerwca 2013r. na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego/Aktualności informuję, że żadna organizacja pozarządowa oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nie wskazały osób do składu w/w komisji konkursowej. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowa komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli w/w organizacji i podmiotów.

 

 Załączniki:

Uchwała