Kierownictwo Urzędu:

Starosta Cieszyński:
Mieczysław Szczurek
Wicestarosta:
Janina Żagan

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316, sf@powiat.cieszyn.pl

Sekretarz: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 105, st@powiat.cieszyn.pl

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29:

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314
    Z-ca Naczelnika: tel. (33) 47 77 315
    Budżet: Iwona Krywulko-Grad tel. (33) 47 77 315
    Inwestycje, Przelewy / depozyty, inkaso, opłaty skarbowe: Sława
    Czechura-Chalimoniuk / Agnieszka Chlebowczyk tel. (33) 47 77 315
    Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Pszczółka / Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 312
    Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica tel. (33) 47 77 312
    PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319
    FK: Aneta Warzecha tel. (33) 47 77 318 / 317
    Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek tel. (33) 47 77 321 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301
    Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303
    Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302
   

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego fax: (33) 47 77 331 - bzk@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 224
    Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - poin@powiat.cieszyn.pl
 
   Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych - iod@powiat.cieszyn.pl

    Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia - pz@powiat.cieszyn.pl

   Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - wt@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223
    Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212
    Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska  tel. (33) 47 77 212
    Turystyka i Promocja / Kultura: Wojciech Hławiczka / Klaudia Raszka tel. (33) 47 77 222  

Wydział Organizacyjny - wo@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211
    Referat Administracyjny:
    Kierownik, Nieodpłatna pomoc prawna: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239
    Umowy, tablica ogłoszeń, Upoważnienia, Porozumienia, Zarządzenia, ZFŚS: Anna Ochman tel. (33) 47 77 209 
    Kancelaria, Biuro Rzeczy Znalezionych: Ewa Cieloch / Wioleta Fober tel. (33) 47 77 349 / 348
    Referat Gospodarczy:
    Z-ca Naczelnika/ administracja obiektami Starostwa: Kinga Konieczny  tel. (33) 47 77 210
    F-ry, inwentaryzacja, rezerwacja sal: Iga Policha, Maria Holeksa tel. (33) 47 77 240
    Konserwator (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz tel. (33) 47 77 218
    Konserwator (ul. Szeroka 13): Wojciech Szaton
    Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński tel. (33) 47 77 317
 
Wydział Informatyki i  Cyberbezpieczeństwa - it@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206
    Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205
    Główny Specjalista / Podinspektor: Wojciech Żebrok / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228
   
Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215
    Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak (33) 47 77 214
    Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133 - wiz@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213
    Przetargi:  Beata Stypa / Weronika Etienne-Kantor tel. (33) 47 77 213 / 133

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334 - we@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221
    Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217
    Prawo oświatowe: tel.(33) 4777 220
    Spr. oświatowe / szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka,  tel. (33) 47 77 219
    Finanse oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217

Stanowisko ds. Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

    Główny Specjalista: Tomasz Kruszy  tel. (33) 47 77 300

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia - rz@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 103, rz@powiat.cieszyn.pl
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady, Oświadczenia majątkowe radnych:  
    Brygida Malcharek  tel. (33) 47 77 203, rz@powiat.cieszyn.pl
    Organizacja pracy RP i Komisji Rady, Zdrowie i Apteki: Aneta Cholewa  tel. (33) 47 77 204, rz@powiat.cieszyn.pl
    Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104, rz@powiat.cieszyn.pl
    Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101, sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Biuro do Spraw Pracowniczych - kp@powiat.cieszyn.pl

    Kierownik: Iwona Faruzel (ZFŚS) tel. (33) 47 77 320
    Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320
    Kadry: Agnieszka Karetta ZFŚS, (Archiwum), Wiktoria Malec (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl

   Marcin Waltar tel. (33) 47 77 123

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - sr@powiat.cieszyn.pl

    Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311
    Anna Podżorska tel. (33) 47 77 311
    
Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami  - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

 Rzecznik Prasowy: Sylwia Pieczonka  tel. 533 328871, tel. (33) 47 77 207

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl
     
    Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar tel. (33) 47 77 326
    Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne: Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326
    Organizacja ruchu drogowego / licencje: Jerzy Górny, Wiesław Sosin / Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 136

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności

    Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Kazimiera Kawulok / Anna Sidzina - Landowska tel. (33) 47 77 126
    Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: M. Dziadek / K. Strządała / M. Siciarz / M. Klimosz tel. (33) 47 77 125

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Granicznej 79:

Wydział Komunikacji tel: (33) 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl
   
    Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502
    Informacja: Monika Nowak - Prejs tel. (33) 47 09 500
    Referat Rejestracji Pojazdów, Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504
    Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary: N. Stonawska /
    B. Panasiuk / K. Pawera (ZFŚS) tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507
    Referat Prawa Jazdy, Kierownik: Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl
    Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Amelia Sztwiertnia, Alicja Pelar, Izabela Wcisło tel. (33) 47 09 515
    Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy, Marzena Bojko / Olga Chwastek tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510
    Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 500 / 501

   
Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Szerokiej 13

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel/fax: (33) 47 77 404 - wg@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406
    Sekretariat: R. Dergun tel. (33) 47 77 404
    Referat Geodezji i Katastru:
    Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410
    Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: J. Heller / B. Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443
    Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora, A. Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412
    Ewidencja gruntów i budynków: A. Kabiesz / S. Francuz  tel. (33) 47 77 411 / 401
    Obsługa stron: W. Juroszek (33) 47 77 408
    Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:
    Kierownik: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450
    E - usługi: E. Małysz tel. (33) 47 77 444
    Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera tel. (33) 47 77 417
    Prace na zasobie / Archiwizacja: M. Obracaj tel. (33) 47 77 414
    Udostępnianie danych z zasobu: B. Żloch, D. Janota tel. (33) 47 77 420
    Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414
    Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402
    Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski / G. Góra tel. (33) 47 77 419 / 405
    Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga, A. Michalik (ZFŚS) / A. Cieślar, T. Macherzyński tel. (33) 47 77 416 / 446
    Aktualizacja baz danych: K. Oźlańska, D. Zalewska / M. Piechocki tel. (33) 47 77 418 / 448
    Wymiana danych w formacie GML: M. Piechocki tel. (33) 47 77 448
    Obsługa zasobu: M. Strządała tel. (33) 47 77 414
    Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415
  
Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl 

    Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421
    Z-ca Naczelnika: Joanna Wrona-Szaton  tel. (33) 47 77 423
    ZRID: Karolina Bartek tel. (33) 47 77 423
    Nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422
    Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste: K. Sikora, M. Kwiczala, W. Suszka-Wolczyńska, K. Kubaczka /
    M. Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425 / 429
    Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: G. Króliczek / G. Błanik, A. Filipczak tel. (033) 47 77 424                                                                                                                                          

Wydział Architektury i Budownictwa - wb@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434
    Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457
    Sekretariat: Alicja Lach, Ewa Brachaczek, P. Fizek tel. (33) 47 77 436
    Budownictwo: Ewa Grzybowska / Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 435 / 400
    Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454
    Budownictwo: Jadwiga Trombik / A. Grendus tel. (33) 47 77 458 / 461
    Budownictwo: Dagmara Pierzchała-Nowak / M. Bielska / M. Ferfecka tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460
    Budownictwo:  Piotr Borowiec / Katarzyna Wójcik tel. (33) 47 77 456 / 438
    Budownictwo:  Ewa Pudełko / Krystian Olszowski tel. (33) 47 77 439 / 437

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - ws@powiat.cieszyn.pl

    Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426
    Z-ca Naczelnika Powietrze, odpady, hałas, pola elektromagnetyczne: Joanna Tarka tel. (33) 47 77 432
    Ochrona Przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rej. zwierząt objętych ochroną: Remigiusz Wołos / Łukasz Łupieżowiec
    tel. (33) 47 77 431 / 430
    Wył. gruntów z prod. roln., rejestracja jedn. pływających, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk
    tel. (33) 47 77 427
    Zaświadczenia w/s lasów: Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432


p. o. Geologa Powiatowego - a.plas@powiat.cieszyn.pl

    Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Referat Administracyjny, Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl 

    Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe  tel. (33) 47 77 481 / 482