Zarządzenie Nr WO.120.35.2014

Starosty Cieszyńskiego

z dnia17 grudnia 2014r.

 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

 

Na podstawie § 8 ust. 2 i § 28 ust. 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014r., poz. 1490), w związku z § 33 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie,

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący:                    Pani Maria Cieślar

Z-ca Przewodniczącego:         Pan Józef Waschut

Członkowie:                         Pani Irena Wolczyńska - Jelak

                                          Pani Natalia Cieślar

                                          Pani Anna Sidzina – Landowska

 

§ 2

1. Do zadań komisji należy przeprowadzenie zgodnie z ww. rozporządzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2. Komisji przetargowej powierzam prowadzenie rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu lub rokowań podlega akceptacji przez Starostę Cieszyńskiego.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Wicestaroście.

 

§ 4

Do prawidłowego przeprowadzenia przetargu koniecznym jest obecność trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.6.2014 dnia 13.03.2014r. w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA

Janusz Król