ZMIENIONE PRZEZ WO.120.16.2017 Z DNIA 18.04.2017 R.
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.57.2020 Z DNIA 09.11.2020 R.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.32.2014

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 11 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 

 Na podstawie § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zmianami),

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Opiniującemu.

 

§ 3

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.33.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk