1.Opis usługi:
Zmiany w operacie ewidencyjnym wprowadza się na podstawie udokumentowanych zmian na wniosek:

 • właściciela,
 • samoistnego posiadacza,
 • użytkownika wieczystego,
 • jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości.


2.Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym,
 • oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany.


3.Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 złotych, jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik.

 

Z opłaty tej zwolnione są następujące pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ww. ustawy, w tym: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

4.Miejsce składania dokumentów:

     • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym pok. 395:
 • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.00
 • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
 • piątek w godz. 8.00 - 14.30
     • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
 • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
 • czwartek w godz. 7.30 - 17.00
 • piątek w godz. 7.30 - 15.00
   • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29,
   • za pomocą poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym.


5.Kto udziela informacji:

   Pracownicy Referatu Geodezji i Katastru, nr telefonu (33) 4777408, Kierownik Referatu Geodezji i Katastru (33) 4777410.


6.Czas realizacji usługi:

   • zgodnie w art. 23 pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   • jeżeli wniosek nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w terminie 7 dni nie uzupełni wniosku podanie pozostawia się bez rozpoznania.


7.Sposób odbioru:

   • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 190 – parter),
   • korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

   • ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz.U. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187 poz. 1330),
   • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.).


9.Tryb odwoławczy:

   Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy stronom prawo wniesienia odwołania.


10.Wzory wniosków:

   Wniosek o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.