Każda osoba, która zamierza uzyskać prawo jazdy, musi otrzymać (na każdą kategorię odrębnie) w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tzw. Profil Kandydata na Kierowcę, który stanowi podstawę zapisu na szkolenie i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.Profil Kandydata na Kierowcę to indywidualny niepowtarzalny numer, który stanowi wyróżnik danej osoby, którym w systemach elektronicznych ewidencji posługują się: ośrodek szkolenia, ośrodek egzaminowania i organ wydający prawo jazdy.

 

1.   Wymagane dokumenty

 

Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 

Załączniki:

 

a.    kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

b.    orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 

 

c.     orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,

 

d.    kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),

 

e.   zgodę rodzica lub opiekuna, na rozpoczęcie szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy (zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy) – jeżeli jest wymagana,

 

f.     dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

 

Na podstawie w/w wniosku generowany jest profil Kandydata na Kierowcę udostępniany ośrodkowi szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informację o profilu osoba zainteresowana otrzymuje do dwóch dni (zazwyczaj niezwłocznie).

 

Do odbioru należy przedstawić:

 

- dowód osobisty,

 

- dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

 

- cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

Uwaga! Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli przebywa na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

 

2.   Opłaty

 

Za wydanie prawa jazdy należna jest opłata w wysokości 100 zł + opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł,

 

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto -  BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. 

63 1030 1087 0000 0000 8309 6128

 

Jeśli odbiór prawa jazdy dokonywany będzie przez osobę inną niż właściciel prawa jazdy, musi ona posiadać stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) za które pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy małżonków, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo.

 

Uwaga: czynność urzędowa wydanie prawa jazdy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635);

 

5.     Kto udziela informacji 

 

Pracownicy Referatu Prawa Jazdy, ul. Bobrecka 29, II piętro, pokój 109 i 110, tel. 33 4777108 do 109.

 

6.     czas realizacji

 

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów i wniesienia ww. opłat. Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, który zamawia prawo jazdy drogą elektroniczną w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

7.     sposób odbioru

 

Odbiór prawa jazdy: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Referat Prawa Jazdy, ul. Bobrecka 29, II piętro, pokój 110.

 

- Odbioru prawa jazdy można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Przed osobistym odbiorem zaleca się upewnić telefonicznie lub na stronie internetowej /info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

 

- Pełnomocnik wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

 

8.      Podstawa prawna

 

1.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

 

2.   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627);

 

3.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447);

 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231);

 

5.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm.)

 

6.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);

 

7.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973);

 

8.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019);

 

9.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 133).

 

9.      Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W indywidualnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

 Załączniki:

Upoważnienie
wniosek
zgoda rodzica/opiekuna