1.Opis usługi:
Uzgadnianie propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.


2.Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzoną na mapie do celów projektowych,
 • dane numeryczne opisujące przebieg projektowanego uzbrojenia opracowane w obowiązującym układzie współrzędnych PUW 2000, strefa 6 (18o), dostarczone na płycie CD lub pocztą elektroniczną na adres zudp@powiat.cieszyn.pl, w następującej formie:
 • warstwa projektowana w postaci pliku DXF wraz z plikiem tekstowym zawierającym opis rozwarstwienia danych,
 • wykaz współrzędnych w pliku tekstowym zgodnie ze wskazanym schematem: X Y nr pikiety, rozdzielone spacją lub tabulatorem.


Wniosek można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w pokoju 170 (parter) lub ze strony internetowej: http://bip.powiat.cieszyn.pl.


3.Opłaty:

 • Pobranie opłaty następuje przed dokonaniem uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić niezwłocznie w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Szeroka 13, pok. 395 lub ul. Bobrecka 29, pok. 21), bądź przelewem na konto GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta 71 1560 1023 2116 1042 5031 0003, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem znaku sprawy w tytule przelewu.
 • Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej.
 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa tabela 16, lp. 6 załącznika do ustawy PGiK.

 

4.Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać w:

 • siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym (pok. 395, II piętro)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.00
  • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 8.00 - 14.30
 • siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 7.30 - 17.00
  • piątek w godz. 7.30 - 15.00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29.


5.Kto udziela informacji:

Gabriela Pilarczyk nr telefonu 33 47 77 415, kom. 534 967 067, adres e-mail: zudp@powiat.cieszyn.pl


6.Czas realizacji usługi:

Zgodnie z art. 35 KPA.


7.Sposób odbioru:

 • Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, (pok.170 parter).
 • Korespondencyjnie (opłata za wysłanie 10 zł - zgodnie z pkt 14.1. załącznika do ustawy PGiK).


8.Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 520),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).


9.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.