1.Opis usługi:
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych na terenie powiatu cieszyńskiego z wyłączeniem miasta Cieszyna, dla którego zadanie to realizuje Burmistrz Miasta Cieszyna.


2.Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzoną na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
 • dane numeryczne opisujące przebieg projektowanego uzbrojenia opracowane w obowiązującym układzie współrzędnych PUW 2000, strefa 6 (18o), dostarczone na płycie CD lub pocztą elektroniczną na adres zudp@powiat.cieszyn.pl, w następującej formie:
 • warstwa projektowana w postaci pliku DXF wraz z plikiem tekstowym zawierającym opis rozwarstwienia danych,
 • wykaz współrzędnych w pliku tekstowym zgodnie ze wskazanym schematem: X Y nr pikiety, rozdzielone spacją lub tabulatorem.


Wniosek można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w pokoju 275 (I piętro) lub ze strony internetowej: http://bip.powiat.cieszyn.pl.


3.Opłaty:

 • Pobranie opłaty następuje przed dokonaniem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić niezwłocznie w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
  (ul. Szeroka 13, pok. 170 lub ul. Bobrecka 29, pok. 21), bądź przelewem na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr konta 94 1030 1087 0000 0000 8309 6055, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem znaku sprawy w tytule przelewu.
 • Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej.
 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa tabela 16, lp. 6 załącznika do ustawy PGiK.

 

4.Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać w:

 • siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym (pok. 170, parter)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 7.30 - 17.00
  • piątek w godz. 7.30 - 15.00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn
  ul. Bobrecka 29.


5.Kto udziela informacji:

Gabriela Pilarczyk nr telefonu 33 47 77 415, kom. 534 967 067, adres e-mail: zudp@powiat.cieszyn.pl


6.Czas realizacji usługi:

Zgodnie z art. 28b ust. 5 PGiK.


7.Sposób odbioru:

 • Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, (pok. 275 I piętro).
 • Korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).


9.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;