1. Opis usługi

 

Każda zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w tym zmian technicznych pojazdu, zmiany adresu właściciela/użytkownika powinna być zgłoszona w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian. 

Wyczerpanie miejsc w dowodzie rejestracyjnym na wpisy kolejnych badań technicznych wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego.

Zgłoszenie wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

-pierwszy etap – dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zgłoszeniu zmiany lub wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego na okres do 30 dni.

-drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego z uaktualnionymi danymi po wydrukowaniu i dostarczeniu dokumentu przez PWPW S.A. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru.

Zgłoszenie zmian, które występują w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego (bez konieczności jego wymiany) odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku przez dokonanie odpowiedniego zapisu lub wykreślenia zapisu (np. „HAK”, „GAZ” „TAXI”, „Zastaw rejestrowy na rzecz...”, „współwłasność” i in).

 

2.Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o dokonanie właściwej zmiany/wpisu/wykreślenia.

2) Dowód rejestracyjny,  

3)  Karta pojazdu jeżeli była wydana,

4) Potwierdzenie z uprawnionego zakładu mechaniki pojazdowej o zgodności dokonanych zmian technicznych z art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym (faktura, rachunek, oświadczenie)

5) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdówpotwierdzające zmiany: montaż haka holowniczego i in. zmiany parametrów technicznych pojazdu np. liczba miejsc, rodzaj paliwa, moc silnika itp.

6) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdówpotwierdzające pozytywny wynik kolejnego okresowego badania technicznego pojazdu w przypadku wyczerpania miejsc w dowodzie rejestracyjnym. 

7)Zmiany dotyczące dopuszczalnej masy pojazdu lub nacisków na oś wymagają przedstawienia świadectwa homologacji.

8)W przypadku montażu instalacji gazowej - homologacja instalacji gazowej oraz rachunek/faktura za montaż,

9)W przypadku wykreślenia wpisu o zastawie rejestrowym prawomocne postanowienie sądu rejestrowego o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów.

10)W przypadku zmiany danych osobowych dokument potwierdzający zmianę adresu, nazwiska itp.

11)Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

12)Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

13)Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

14)Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.

 

3.Opłaty

Opłata rejestracyjna,

 

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - zł

Łączna opłata ewidencyjna -zł

1.

za zmianę dowodu rejestracyjnego

54,00

0.50

2.

za zmianę dowodu rejestracyjnego i nalepek legalizacyjnych tablic

66,50

1

3.

pozwolenie czasowe

18,50

0.50

 

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w GETIN BANK S.A. nr 08 1560 1023 2116 1042 5031 0070 .

OPŁATA SKARBOWA - w przypadku dopisania lub wykreślenia współwłaściciela pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji zmieniającej.

 

4.Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter. Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Wstępna weryfikacja dokumentów i wydawanie druków oraz biletów kolejkowych realizowane są w punkcie informacyjnym (centralne miejsce sali głównej. Stanowisko, w którym będzie obsługiwany klient, wskazywane jest na tablicy świetlnej w sali głównej.

 

5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów w punkcie informacyjnym w sali głównej, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

 

6.CZAS REALIZACJI

Wpisy i wykreślenia realizowane są od razu przy okienku, sprawy wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia danych silnika są załatwiane do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

7.SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia . Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i kartę pojazdu.

 

8.PODSTAWY PRAWNE:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 367 z późn. zm.).

 

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

 

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

 

 

4) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

 

 

 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322z późn. zm.).

 

 

 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r, Nr 137, poz. 968 z późn. zm.). 

 

 

 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421).

 

 

 

8)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.). 

 

 

 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617). 

 

 

 

10)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U.Nr 145, poz.1542 z 2004 r.).

 

 

 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.z 2004 r. Nr 285 , poz. 2856 r.).

9.TRYB odwoławczy:

Od decyzji o odmowie dokonania zmiany, wpisu , wykreślenia adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.Załączniki:

Wniosek o zmianę, wpis, wykreślenie danych w dowodzie rejestracyjnym
Oświadczenie o współwłasności małżeńskiej
Zmiany konstrukcyjne
Upoważnienie
Wniosek o wmianę Dowodu Rejestracyjnego