1. Opis usługi

 

Każda zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w tym zmian technicznych pojazdu, zmiany adresu właściciela/użytkownika powinna być zgłoszona w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian. 

Wyczerpanie miejsc w dowodzie rejestracyjnym na wpisy kolejnych badań technicznych nie wymaga od 04.12.2020 r. wymiany dowodu rejestracyjnego. Zaleca się jednak taką wymianę w sytuacji, gdy pojazd porusza się również poza terytorium Polski.

Zgłoszenie wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

-pierwszy etap – dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zgłoszeniu zmiany lub wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego na okres do 30 dni.

-drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego z uaktualnionymi danymi po wydrukowaniu i dostarczeniu dokumentu przez PWPW S.A. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru.

Zgłoszenie zmian, które występują w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego (bez konieczności jego wymiany) odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku przez dokonanie odpowiedniego zapisu lub wykreślenia zapisu (np. „HAK”, „GAZ” „TAXI”, „Zastaw rejestrowy na rzecz...”, „współwłasność” i in.).

 

2.Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o dokonanie właściwej zmiany/wpisu/wykreślenia.

2) Dowód rejestracyjny,  

3)  Karta pojazdu jeżeli była wydana,

4) Potwierdzenie z uprawnionego zakładu mechaniki pojazdowej o zgodności dokonanych zmian technicznych z art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym (faktura, rachunek, oświadczenie)

5) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające zmiany: montaż haka holowniczego i in. zmiany parametrów technicznych pojazdu np. liczba miejsc, rodzaj paliwa, moc silnika itp.

6) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające pozytywny wynik kolejnego okresowego badania technicznego pojazdu w przypadku wyczerpania miejsc w dowodzie rejestracyjnym. 

7) Zmiany dotyczące dopuszczalnej masy pojazdu lub nacisków na oś wymagają przedstawienia świadectwa homologacji.

8) W przypadku montażu instalacji gazowej - homologacja instalacji gazowej oraz rachunek/faktura za montaż (oryginały),

9) W przypadku wykreślenia wpisu o zastawie rejestrowym prawomocne postanowienie sądu rejestrowego o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów.

10) W przypadku zmiany danych osobowych dokument potwierdzający zmianę adresu, nazwiska itp.

11) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

12) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

13) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

14) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.

 

3.Opłaty

 

 

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - zł

Łączna opłata ewidencyjna - zł

1.

za zmianę dowodu rejestracyjnego

54,00

0.50

2.

za zmianę dowodu rejestracyjnego i nalepek legalizacyjnych tablic

66,50

1

3.

pozwolenie czasowe

18,50

0.50

Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, poprzez terminale przy stanowiskach lub na konto w Getin Noble Bank S. A.: nr konta: 42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

 

OPŁATA SKARBOWA - w przypadku dopisania lub wykreślenia współwłaściciela pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji zmieniającej.

Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).

 

 

4.Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów w punkcie informacyjnym w hallu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

6.CZAS REALIZACJI

Wpisy i wykreślenia realizowane są od razu przy okienku, sprawy wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia danych silnika są załatwiane do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

7.SPOSÓB ODBIORU

 

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).

 

Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i kartę pojazdu.

 

8.PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9.TRYB odwoławczy:

Od decyzji o odmowie dokonania zmiany, wpisu , wykreślenia adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Załączniki:

Wniosek o zmianę, wpis, wykreślenie danych w dowodzie rejestracyjnym
Oświadczenie o współwłasności małżeńskiej
Zmiany konstrukcyjne
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
Pełnomocnictwo