I.                  Opis  usługi

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje na wniosek właściciela lub użytkownika pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, którą wystawia organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy;
 5. samochody osobowe - w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także w przypadku wystąpienia szkody istotnej (od 31.01.2022 r.).

 

Pojazdy, o których mowa w punktach 1-4, mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania danego pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 

Samochód osobowy, o którym mowa w punkcie 5, może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
UWAGA: Warunkiem ponownego dopuszczenia do ruchu samochodu osobowego, który był czasowo wycofany z ruchu, jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzonego w centralnej ewidencji pojazdów lub poprzez okazanie stosownego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu

 

II.      Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela (pełnomocnika) o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu (zwrot do depozytu)
 3. Tablice rejestracyjne (zwrot do depozytu)
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 5. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 6. UWAGA: W przypadku samochodu osobowego, składając wniosek o jego czasowe wycofanie z ruchu, należy złożyć oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z podaniem klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

III.                Opłaty

 

1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągnika samochodowego; pojazdu specjalnego albo autobusu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 

1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu (czyli 12 miesięcy), opłatę powiększa się o 4 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

3. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, we wpłatomacie, poprzez terminale przy stanowiskach lub na konto -  Getin Noble Bank S. A.: nr konta:  

42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

 

IV.               Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

V.                  KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

VI.            CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie w dniu złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - nie dłużej niż 30 dni.

 

VII.              SPOSÓB ODBIORU

 

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         

91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

 

 

VIII.                 PODSTAWY PRAWNE:

 

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

  

IX.                 Tryb odwoławczy:

Od decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu lub odmowie wycofania czasowego pojazdu z ruchu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

X.             WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Załączniki:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu