1.                  Opis  usługi

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje na wniosek właściciela lub użytkownika pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, którą wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy z możliwością  przedłużenia do 48 miesięcy. 

 

2.         Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek właściciela (pełnomocnika) o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

2)      dowód rejestracyjny pojazdu (zwrot do depozytu),

3)      tablice rejestracyjne (zwrot do depozytu),

4)      karta pojazdu jeżeli była wydana, 

5)      Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

3.                  Opłaty

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
 

 

Opłatę  można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto -  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .

 

 

4.                  Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter. Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi referatu.

 

5.                  KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

 

6.                  CZAS REALIZACJI

Od ręki w dniu złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - 30 dni.

 

7.                  SPOSÓB ODBIORU

 

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).

 

 

8.                  PODSTAWY PRAWNE:

 

http://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

  

9.                  Tryb odwoławczy:

Od decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu lub odmowie wycofania czasowego pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.              WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

 

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

 

 

 

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 Załączniki:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu