Zarządzenie nr WO.120.33.2023.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pieczęci i pieczątek służbowych 
w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1522 z późn. zm.), art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1509 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r., Nr. 47, poz. 316) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr. 14, poz. 67) oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 770/ZP/VI/2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie
 

zarządzam, co następuje:
 

§ 1  
Wprowadza się Regulamin pieczęci i pieczątek służbowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję pracowników Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie do przeprowadzenia w dniach od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. inwentaryzacji pieczęci i pieczątek służbowych.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom i Kierownikom komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz samodzielnym stanowiskom.

§ 4
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 22/02 z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie gospodarki pieczęciami.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

w.z. STAROSTY Janina Żagan Wicestarosta